Dalan A Mamaarap Ed Kristo

1/14

DALAN A MAMAARAP ED KRISTO

PAUNA

Steps to Christ (say Dalan a Mamaarap ed Kristo) so sakey ed saray nababalita ed saray masulok a pitomplon liblibro a nanlapud pluma nen Ellen G. White. Nikalat ed sinamplon laksa, sikatoy nipatalus ed masulok a 100 lenguahe, tan abasa na nilaksan totoo ed sankamundoan. DMK 7.1

Natan, pian say makatulong a mensahe toy makarandan ed totoon say Inglis so pinagka komadua odino pinagka komatlon linguahe ra, sayan edicion so nitadia. Anggaman saray isisip tan modoy panagsulat na nansulat so nansiansia, saray panangibekas iran aralem so inkaindan, say bokabolarioy pinayanoyano tan saray andorokey a panangibalikas so pinatikey. Sarayan inpangoman so agawa onung ed inapapiger a pananontonan. Diad kiwawala labat na pigaran pandumaan, saray citas na Eskritura a nanlapud Today’s English Version so nisandi ed King James Version na Biblia. DMK 7.2

Anggaman sayan nidumadoman edicion na Steps to Christ so nitadia, say orihinal a libro so mansiansian standarten gawa. DMK 7.3

Pikakasi mi a say Steps to Christ so manpatuloy a bendicion ed saray manbasa ed ami panaon ed sankamundoan. Komon ta say mensahe toy makapangidalan ed nilaksa a mangawat ed Kristo tan manombok ed Sikato lawas a pinagka Katawan tan Manangilaban da. DMK 7.4

The Ellen G. White Estate, Washington D. C.
Inpatalus nen Quintina G. Tamayo