Gedachten van de Berg der Zaligsprekigin

1/52

Gedachten van de Berg der Zaligsprekigin

VOORWOORD

De bergrede is de zegenwens van de Hemel voor de aarde, — een stem die komt van de troon van God. Zij werd aan de mensen gegeven om voor hen te zijn een richtlijn voor hun plicht, het licht des hemels, hun hoop en vertroosting in moedeloosheid, hun vreugde en troost in alle wisselvalligheden en paden des levens. Hier spreekt de Vorst der predikers, de Meester-leraar, de woorden uit die de Vader Hem had. gegeven om te spreken. GZ 5.1

De zaligsprekingen zijn de groet van Jezus, niet alleen gericht tot hen die geloven, maar tot het gehele menselijk geslacht. Hij schijnt een ogenblik vergeten te hebben, dat Hij in de wereld is, en niet in de hemel; en Hij maakt gebruik van de vertrouwde begroeting van de wereld des lichts. Zegeningen vloeien over Zijn lippen zoals een lang verzegelde stroom van rijk leven zich uitstort. GZ 5.2

Christus laat ons niet in twijfel omtrent de karaktertrekken die Hij steeds zal herkennen en zegenen. Van de gunstelingen van de wereld wendt Hij Zich af tot hen die door deze gunstelingen verstoten worden, en Hij spreekt allen zalig die Zijn licht en leven aannemen. Voor de armen van geest, de zachtmoedigen, de nederigen, de bedroefden, de verachten en de vervolgden opent Hij Zijn armen als een toevlucht, met de woorden: „Kom tot Mij, en Ik zal u rust geven.” GZ 5.3

Christus kan de ellende van de wereld aanzien zonder ook maar een schaduw van smart te gevoelen dat Hij de mens geschapen heeft. In het menselijk hart ziet Hij meer dan zonde, meer dan ellende. In Zijn oneindige wijsheid en liefde ziet Hij de mogelijkheden van de mens, de hoogte die hij kan bereiken. Hij weet, dat zelfs ondanks het feit dat menselijke wezens hun genadegaven hebben misbruikt en hun waardigheid die zij van God hebben ontvangen, hebben te niet gedaan, nochtans de Schepper verheerlijkt zal worden door hun verlossing. GZ 5.4

Door alle tijden heen zullen de woorden van Christus, die werden gesproken op de berg der zaligsprekingen, hun kracht behouden. Iedere zin is een edelgesteente uit de schatkamer der waarheid. De beginselen die verkondigd worden in deze rede zijn bestemd voor alle eeuwen, en voor alle groepen van mensen. Met goddelijke kracht bracht Christus Zijn geloof en hoop tot uitdrukking, toen Hij achtereenvolgens de verschillende groepen aanduidde die zalig gesproken worden omdat zij een rechtvaardig karakter hebben ge-vormd. Door het leven van de Levengever te leven, kan ieder, door het geloof in Hem, de hoogte bereiken die Hij door Zijn woorden stelde. GZ 6.1

De Uitgevers