De Grote Strijd Tussen Christus en Satan

1/47

De Grote Strijd Tussen Christus en Satan

Voorwoord

Dit boek. Lezer, is niet in het licht gegeven om ons te vertellen dat er zonde, wee en ellende in deze wereld is. Dat weten we allen maar al te goed. GT iii.1

Dit boek is niet in het licht gegeven om ons te zeggen dat er een onverzoenlike strijd bestaat tussen licht en duisternis, zonde en gerechtigheid, goed en kwaad, dood en leven. In de diepste diepten van ons hart weten we dat, en weten eveneens dat we deelnemers, strijders zijn in die strijd. GT iii.2

Doch elk van ons ondervindt van tijd tot tijd een verlangen om meer van die grote strijd te weten. Hoe is de strijd ontstaan, of is hij er altijd geweest? Welke elementen stellen de veelvuldige aanzichten ervan samen ? Hoe sta ik ermee in verband? Wat is mijn verantwoordelikheid ? Ik ben hier in de wereld niet uit eigen verkiezing. Betekent dit goed of kwaad voor mij? GT iii.3

Welke zijn de grote, bestreden beginselen? Hoe lang zal de tweestrijd voortduren? Wat zal het eind ervan zijn? Zal deze aarde, gelijk sommige geleerden ons vertellen, verzinken in de diepte van een zonneloze, bevrozen, eeuwige nacht? Of staat hem een betere toekomst tevoren, schijnend met het licht des levens, verwarmd door Gods eeuwige liefde? GT iii.4

De vraag wordt nog dringender: Hoe kan de strijd in mijn eigen hart, het woelen van invloeiende zelfzucht en uitvloeiende liefde, beslist worden ten gunste van het goede, en voor altijd tot stilstand komen? Wat zegt de Bijbel? Wat leert God ons aangaande deze vraag, van eeuwig belang voor iedere ziel? GT iii.5

Vragen als deze ontmoeten ons aan alle kanten. Ze komen onweerstaanbaar op uit de diepten van ons eigen hart. Ze eisen een bepaald antwoord. GT iii.6

Voorwaar, die God die in ons de zucht naar het betere, het verlangen naar de waarheid ingeschapen heeft, zal ons het antwoord op alle benodigde kennis niet onthouden; want “de Here Here zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.” GT iii.7

Lezer, het doel van dit boek is, de verontruste ziel te helpen om tot een rechte oplossing van al deze vraagstukken te komen. Het is geschreven door iemand, die bevonden en gesmaakt heeft dat God goed is, en die door gemeenschap met God en het onderzoek van Zijn woord geleerd heeft, dat “de verborgenheid des Heren is voor degenen, die Hem vrezen, en Zijn verbond, om hun die bekend te maken.” GT iv.1

O ons een beter begrip te geven van de beginselen van deze allerbelangrijkste strijd, die met het voortbestaan van het heelal te doen heeft, heeft de schrijfster hem ons geschetst in grote, tastbare aanschouwingslessen uit de laatste twintig eeuwen. GT iv.2

Het boek begint bij de treurige sluitingstonelen van de geschiedenis van Jeruzalem, de stad van Gods uitverkorenen, na zijn verwerping van de Man van Golgotha, die gekomen was om zalig te maken. Van daar, langs de grote heirweg van de volken voortgaande, wijst het op de vervolging van Gods kinderen in de eerste eeuwen; de grote afval die in Zijn kerk volgde; het wakkerschudden van de wereld ten tijde van de Kerkhervorming, in welke sommige van de grote beginselen van de strijd duidelik te voorschijn treden; de schrikkelike les van het verwerpen van de ware levensbeginselen door Frankrijk; de herlevendiging en verhoging van de Schriften, en hun weldadige, levensbehoudende invloed; de godsdienstige opwekking in de laatste tijd; de ontzegeling van de schitterende fontein van Gods woord, met zijn allerwonderlikste openbaringen van licht en kennis, in tegenstelling van het verderfelik opkomen van iedere verleiding der duisternis. GT iv.3

De dreigende strijd van de tegenwoordige tijd, benevens de grote beginselen die op het spel staan, en waaromtrent niemand neutraal kan blijven, worden op eenvoudige, heldere en krachtige wijze voorgedragen. GT iv.4

Ten slotte worden wij ingelicht aangaande de eeuwige en glansrijke zegepraal van het goede over het kwaad, van het licht over de duisternis, de vreugde over het verdriet, de hoop over de wanhoop, de heerlikheid over de schande, het leven over de dood, en eeuwige, barmhartige liefde over wraakvolle haat. GT iv.5

Vroeger verschenen edities van dit boekwerk hebben vele zielen tot de Ware Herder geleid; de bede van de uitgevers is, dat deze uitgave zelfs nog meer eeuwig goed moge stichten. GT iv.6

De Uitgevers.