Goeroe Indjil

1/137

GOEROE INDJIL

PENDAHOELOEAN

ADAPOEN tjetakan jang pertama dari boekoe ini, jang dikeloearkan pada tahoen 1892, telah memasoeki hampir tiap-tiap roemah tangga kaoem Zevende Dag Adventist. Ia telah djadi satoe boekoe nasihat dan pengadjaran jang berharga sekali bagai pendeta-pendeta dan bagai pengerdja-pengerdja indjil jang lain dalam pekerdjaan kita dalam berbagai-bagai tempat di-doenia. GI 11.1

Sedari tjetakan jang pertama banjaklah boeah-boeah jang berfaedah bagai kaoem kita dikeloearkan oleh penanja pengarang jang radjin. Pekerdjaan atas boekoe ini telah diselesaikan sesoedah penoelis berhenti dari pada pekerdjaan hidoepnja sebagai satoe pengarang dan pembitjara. Inilah satoe koempoelan dari toelisan-toelisannja semoea. Ialah boeah hidoepnja seorang jang diberkati Allah dengan limpah sebagai “soeroehannja,” boeat kemoeliaan namanja dan kemadjoean pekerdjaan ini dari pada permoelaannja. Maka harga dan faedahnja boekoe ini tentoe akan disamboet dengan soeka hati. GI 11.2

Tjetakan Melajoe ini ada berisi toedjoeh dari pada doea-belas bahagian besar jang terdapat dalam tjetakan Inggeris. GI 11.3

Do'a kita ialah agar-kiranja Roh Soetji jang mengilhamkan kata-kata nasihat ini boleh hadlir akan menanamkan pengadjaran itoe dalam hati semoea pembatja. GI 11.4

PENTJETAK.