Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

206/509

BAHAGIAN KE-VI—Dalam Pekeraan Tuhan

Dengan satu tentera pengerdja-pengerdja seperti orangorang muda kita, kalau dididik dengan betul, dapat sediakau. betapa lekas pekabaran tentang Djuru Selamat jang sudah disalibkan, bangkit, dan akan datang dengan segera dapat disampaikan keseluruh dunia! Betapa lekas hari kiamat itu bisa datang — kesudahan segala kesusahan dan dukatjita dan dosa! Betapa segera, gantinja satu milik didunia, dengan segala bentjana dosa dan kepedihannja, anak-anak kita dapat menerima warisan dimana “segala orang benar itu akan mewarisi bumi dan mengediami dia sampai selama-lamanja”; dimana “seorang isi negeri pun tiada jang akan berkata demikian: “Aku sakit,” dan “didalamnja tidak akan kedengaran lagi bunji tangis.” — “Counsels to Teachers, Parents, and Students,” hal. 555. AOM 194.1