Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

4/509

BAHAGIAN KE-I—MAKSUD ALLAH BAGAI ORANG ORANG MUDA

FASAL 2—SATU PANGGILAN KEPADA ORANG-ORANG MUDA

Tuhan mau supaja orang-orang muda mendjadi orang jang tekun berpikir disediakan dengan sungguh-sungguh, akan mengambil bahagian dalam pekerdjaanNja jang mulia dan paham menanggung djawab atas perkara jang ditanggungkan Tuhan kepadanja. Tuhan memanggil orang-orang muda jang berhati tulus, kuat dan berani, jang sudah mengambil ketentuan akan bergumul dengan berani menghadapi perdjuangan jang dihadapannja untuk kemuliaan Tuhan, dan mendjadi berkat bagi sesamanja manusia. Djikalau sadja orang muda suka mempeladjari Alkitab, dan suka menahankan segala nafsu keinginannja serta suka mendengar akan suara Chalik dan Penebusnja maka mereka itu bukan sadja mendapat perdamaian dengan Tuhan, tetapi dirinja pun akan dimuliakan dan ditinggikan. Hai sahabatku jang muda, inilah satu keuntungan jang kekal bagimu, djikalau engkau mentjamkan akan segala nasihat dalam Sabda Allah, karena harganja tiada ternilai bagaimu. AOM 22.1

Saja bermohon kepadamu: biarlah engkau berakal budi dan menimbang baik-baik akan segala buah-buah kehidupan tjabul, jang tiada diperintahkan oleh Roch Allah. “Djanganlah kamu tersesat: Allah tiada boleh diolok-olokkan; karena barang jang ditabur orang, itu djuga akan disabitnja. Karena barang siapa jang menabur didalam hawa nafsunja itu akan menjabit kebinasaan dari pada hawa nafsunja.” Karena djiwamu, dan karena Krisuts, jang telah menjerahkan diriNja akan memeliharakan dirimu daripada kebinasaan, biarlah engkau pada masa mudamu memikirkan baik-baik akan tanggunganmu, akan segala kesempatanmu dan akan segala kemungkinanmu. AOM 22.2

Tuhan sudah memberi satu kesempatan kepadamu, supaja engkau bisa memenuhkan satu takdir jang tinggi. Pengaruh jang keluar daripadamu boleh menjaksikan kebenaran Allah: engkau boleh mendjadi pengerdja bersama dengan Tuhan dalam pekerdjaanNja jang besar akan menjelamatkan djiwa-djiwa. . . . AOM 22.3