Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

442/509

BAHAGIAN KE-XIV—Perhubungan-Perhubungan Sosial

Maka oleh perhubungan-perhubungan sosial itulah agama Kristen bertemu dengan dunia. Tiap-tiap laki-laki dan perempuan jang sudah menerima penerangan dari surga harus memantjarkan terang itu atas djalan gelap dari orang-orang jang tidak kenal djalan jang lebih baik itu. Kuasa sosial, disutjikan oleh Roh al-Maseh, mesti dipergunakan dalam membawa djiwa-djiwa kepada Djuru Selamat. — “Ministry of Healing,” hal. 496. AOM 400.1