Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

1/509

Berbagai Amanat Kepada Orang2 Muda

PENDAHULUAM

Dahulukala, pada waktu Jerusalem hendak dibangunkan kembali, na'bi jang sedang dalam chajal mendengar seorang suruhan dari sorga berkata kepada jang lain, “Pergilah mendapatkan orang muda itu, katakanlah kepadanja.” Maka begitulah, pada zaman ini orang muda laki-laki dan perempuan Sidang Advent telah diberikan satu bahagian jang penting dalam pekerdjaan jang penghabisan dalam hikajat dunia ini. AOM 9.1

“Tuhan telah mengangkat orang-orang muda mendjadi pembantuNja.” — Testimonies, djilid VII, hal. 64. AOM 9.2

“Dengan satu tentara pengerdja jang bisa didapat, seperti orang-orang muda kita, apabila dididik dengan benar, berapa lekas kita bisa bawa keseluruh dunia pekabaran dari satu Djuru Selamat jang telah disalibkan dan telah bangkit, serta akan lekas datang kembali!” — Education, hal. 271. AOM 9.3

Amanat-amanat seperti diatas ini telah banjak datang kepada orang-orang muda dalam Sidang Advent, dengan perantaraan Roh Nubuatan, sedjak permulaan pekerdjaan kita. Hamba pilihan Tuhan untuk menjatakan karunia ini, Njonja Ellen G. White, baru sadja berusia tudjubelas tahun, pada waktu ia mulaikan pekerdjaannja. Ia mengetahui pergumulan anak-anak dan pemuda dengan kuasa kegelapan, dan ia djuga mengetahui kehidupan jang selalu menang dalam Kristus. Banjak amanat-amanat nasihat, perasaan simpati, tegoran, dan andjuran telah ditulis olehnja, dan diberikan langsung kepada orang-orang muda. iDan segala amanat ini, selamanja menuntun pikiran orang-orang muda kepada Kristus dan Firmannja sebagai Sumber satu-satunja dari kekuatan dalam pembangunan laki-laki dan perempuan Kristen jang mulia dan sedjati, telah membantu banjak dalam pemeliharaan semangat berserah jang telah mendjadi tabiat dari begitu banjak orang-orang muda kita. AOM 9.4

Adalah pada tahun 1892 dan 1893 jang diberikan amanatamanat jang mengusulkan supaja orang-orang muda kita hendaknja digabungkan dalam pasukan-pasukan atau perkumpulan-perkumpulan untuk melakukan pekerdjaan Kristen. Dari usulusul ini telah timbul Perkumpulan Orang Muda pengabar indjil, jang telah terbukti sebagai satu kuasa jang meninggikan dan mengikat dalam hidup pemuda-pemuda Advent diseluruh dunia. AOM 9.5

Sementara banjak dari tulisan-tulisan Njonja White buat orang-orang muda telah disiarkan dalam buku-bukunja, banjak artikel-artikel jang telah disiarkan dalam madjallah Youth's Instructor dan madjallah-madjallah lain jang belum disimpan dalam satu tjara jang bisa disimpan lama. Segala nasihat-nasihat ini adalah warisan jang amat berharga jang patut diserahkan kepada pemuda-pemuda kita sekarang ini. Oleh sebab itu, General Conference Missionary Volunteer Department telah menjelidik segala apa jang dituliskan oleh Njonja White sedjak ia mulai bekerdja, dan telah memilih segala soal-soal jang berhubung dengan orang-orang muda dan soal-soal orang muda. Sementara tidak selamanja bisa memasukkan artikel-artikel itu diseluruhnja, usaha jang teliti telah diadakan untuk mengadakan pilihan itu supaja berisi pikiran-pikiran penulisnja tentang soal jang dibitjarakan. Untuk membikin buku ini sebagai satu buku penuntun jang sebaikbaiknja telah d’imasukan djuga banjak bahan-bahan jang telah ditjetak sebagai buku, tetapi belum disebarkan dengan luas diantara orang-orang muda. AOM 10.1

Pekerdjaan mengumpulkan dan menjusun artikel-artikel jang mendjadikan buku ini telah dikerdjakan bersama oleh wakil-wakil dari Ellen G. White Publications dan Sekretaris-sekretaris dari Missionary Volunteer Department. Oleh usaha jang bersusah-pajah dari Southern Publishing Association, maka asli dari buku ini telah bisa diterbitkan sebagaimana adanja. Diharap dengan sepenuhnja supaja perihatian pemuda-pemuda kita dalam buku ini akan mengadjak mereka itu berusaha mempeladjari dengan teliti segala amanat-amanat jang telah datang kepada sidang jang sisa oleh perantaraan roh nubuat. AOM 10.2

Kami minta doa dengan sungguh-sungguh supaja segala amanat-amanat ini boleh mendjadi satu kekuatan jang besar bagi orang-orang muda dari pergerakan Advent diseluruh muka bumi, dalam usaha menjempurnakan satu tabiat Kristen, dan memberikan pendorong baru kepada penjelesaian pekerdjaan kita jang maha besar itu — Pekabaran Advent Kepada Seluruh Dunia Pada Turunan ini.” AOM 10.3

M. E. Kern

Sekretaris, General Conference Missionary Volunteer Department