Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

404/509

BAHAGIAN KE-XIII—Permainan Dan Hal Menjukakan Diri

Ada perbedaan diantara permainan dan hal menjukakan diri. Permainan, apabila tepat dengan namanja, mendatangkan kekuatan dan pembangunan. Mengadjak kita meninggalkan beban dan pekerdjaan kita jang biasa, permainan memberikan kesegaran kepada pikiran dan tubuh, dan dengan demikian membolehkan kita kembali dengan tenaga baru kepada pekerdjaan sungguh dari hidup. Sebaliknja, hal menjukakan hati, ditjahari buat kesenangan hati sadja, dan seringkali diperbuat sampai meliwati batas; hal itu menghisap tenaga jang diperlukan untuk pekerdjaan jang berfaedah, dan dengan demikian terbukti mendjadi satu halangan kepada kemadjuan hidup jang benar. — “Education”, hal. 207. AOM 360.1