Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

383/509

BAHAGIAN KE-XII—Pakaian clan Perhiasan

Tabiat seseorang ditimbang dari peri hal pakaiannja. Satu perasaan halus, pikiran jang berbahasa, akan dinjatakan dalam pemilihan pakaian jang sederhana dan pantas. Kesederhanaan jang sutji dalam hal pakaian, apabila digabungkan dengan sopan-santun dalam perangai, akan berbuat banjak kepada peri dikelilinginja seorang wanita dengan suasana sopan-santun jang sutji jang akan mendjadi kepadanja satu perlindungan dari seribu bahaja. — “Education”, hal. 248. AOM 342.1