Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

359/509

BAHAGIAN KE-XI—Kehidupan Dalam Rumah Tangga

Pembangunan kembali dan peri meninggikan manusia mulai dalam rumah tangga. Usaha ibu-bapa mendjadi alasan tiap-tiap usaha lain. Masarakat ada terdiri dari keluargakeluarga, dan adalah masarakat itu sama seperti dibangunkan oleh kepala-kepala keluarga tersebut. Dari dalam hati “terpantjarlah segala mata air hidup”; dan hati masarakat, sidang, dan bangsa, adalah rumah-tangga. Kesedjahteraan masarakat, kemadjuan sidang, kemakmuran bangsa, tergan tung atas pengaruh-pengaruh rumah-tangga. — Ministry of Healing. AOM 322.1