Berbagai Amanat Kepada Orang<sup>2</sup> Muda

268/509

BAHAGIAN KE-VIII—Kehidupan Peribadatan

Roh Allah jang sutji dan pendidik itu adalah dalam SabdaNja. Satu terang, jang baru dan indah, bertjahaja daripada tiap-tiap halaman buku itu. Didalamnja ada dinjatakan kebenaran, dan perkataan-perkataan serta kalimat-kalimat-nja dibikin terang dan patut untuk tiap-tiap kesempatan, seperti suara Allah jang berkata kepada djiwa. AOM 244.1

Roh Sutji suka sekali berkata-kata kepada orang-orang muda, dan menjatakan kepada mereka itu segala harta dan kemuliaan Sabda Allah. Segala perdjandjian jang dikatakan oleh Guru Besar itu akan memikat segala perasaan serta menjegarkan djiwa dengan kuasa rohani jang ilahi. Akan bertumbuhlah didalam pikiran jang subur itu satu perhubungan jang rapat dengan perkara-perkara ilahi jang akan mendjadi sebagai satu tembok perlindungan terhadap penggodaan. — “Christ’s Object Lessons,” h. 132. AOM 244.2