Perdjuangan Segala Zaman

49/54

Fasal 15—Kuasa Allah Dinjatakan

Ber-tahun-ber-tahun lamanja bangsa Israil telah mendjadi hamba kepada orang-orang Mesir. Hanja beberapa keluarga sadja turun ke-Mesir, tetapi mereka telah mendjadi suatu bangsa jang banjak sekali. Maka oleh karena dikelilingi oleh persembahan berhala, banjak diantaranja tidak lagi mengetahui tentang Allah jang benar dan telah lupa kepada hukumNja. Maka bersatulah mereka dengan orang Mesir dalam perbaktiannja kepada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan djuga kepada binatang-binatang dan patung-patung, jaitu perbuatan tangan manusia. PZ 135.1

Segala sesuatu pada sekeliling bangsa Israil telah tlisengadja hendak membikin mereka lupa kepada Allah jang hidup. Tetapi masih ada djuga diantara orang Ibrani itu jang memeliharakan pengetahuan akan Allah jang benar, Chalik segala langit dan bumi. Mereka merasa susah hati melihat anak-anak-nja tiap-tiap hari menjaksikan, bahkan turut ambil bahagian dalam kekedjian bangsa kapir jang sekelilingnja, sei’ta sembah sudjud kepada dewa-dewa orang Mesir, jang terbikin daripada kaju dan batu, lalu mempersembahkan korban kepada benda-benda jang tiada berperasaan tahadi. Orang-orang jang setia itu berdukatjita, lalu dalam kesusahan hatinja mereka berseru kepada Allah supaja dilepaskan daripada kok bangsa Mesir itu, agar supaja dikeluarkanNja mereka dari Mesir, dimana mereka boleh dibebaskan daripada persembahan berhala serta pengaruh korrup jang mengelilinginja.
PZ 135.2

Tetapi banjak diantara orang Ibrani merasa senang tinggal dalam perhambaan daripada pergi ke-suatu negeri jang baru lalu menghadapi banjak kesukaran jang berhubungan rapat dengan satu perdjalanan jang demikian. Oleh karena itu Tuhan tidak melepaskan mereka pada ketika dipertundjukkan tanda-tanda dan mudjizat dihadapan radja Piraun buat pertama kalinja. DitakdirkanNja segala kedjadian untuk meluaskan dengan sepenuhnja roh kekedjaman radja Piraun, dan agar supaja Dia dapat menjatakan kuasaNja jang besar itu kepada orang Mesir, serta dihadapan umatNja pun djuga, untuk mendjadikan mereka kepingin hendak keluar dari negeri Mesir serta memilih perbaktian kepada Allah. PZ 136.1

Meskipun banjak diantara orang Israil jang telah mendjadi korrup dengan persembahan berhala, tetapi orang-orang jang setia itu tetap berdiri teguh. Mereka belum pernah menjembunjikan pertjajanja, melainkan dengan terus terang mereka mengaku kepada orang-orang Mesir bahwa mereka berbakti hanja kepada Allah jang benar dan hidup. Mereka selalu mengulangkan segala bukti-bukti tentang adanja Allah itu dan kuasaNja sedjak hari kedjadian dan seterusnja. Orang Mesir mendapat kesempatan untuk beladjar kenal dengan pertjaja orang Ibrani dan Allahnja. Mereka telah berusaha untuk membalikkan orang-orang jang setia berbakti kepada Allah jang benar, dan mereka merasa gusar karena usahanja itu tidak berhasil, baik oleh antjaman baikpun oleh djandji hendak diberikan hadiah-hadiah atau oleh kekedjaman. PZ 136.2

Dua radja jang terachir diatas tachta Mesir telah berlaku bengis serta memperlakukan bangsa Ibrani itu dengan kedjamnja. Tua-tua bangsa Israil telah berusaha untuk mempertetapkan pertjaja bangsa Israil jang hampir tenggelam itu, oleh mengingatkan kepada mereka djandji jang telah diberikan kepada Ibrahim, serta utjapan nubuatan Jusuf dekat kepada hari ia mati, dimana telah diramalkan tentang kelepasan mereka dari negeri Mesir. Setengah orang mau dengarkan dan pertjaja. Setengah lagi memandang kepada keadaannja jang menjedihkan itu, dan tidak mau berharap. PZ 136.3