Perdjuangan Segala Zaman

29/54

Fasal 10—Ibrahim Dan Benih Perdjandjian

Tuhan telah memilih Ibrahim untuk melaksanakan kehendakNja. Kepadanja diperintahkan supaja meninggalkan bangsanja jang berhala itu lalu memisahkan dirinja daripada kaum keluarganja. Tuhan telah menjatakan Dirinja kepada Ibrahim pada waktu ia masih muda serta berikan kepadanja pengertian dan memeliharakannja daripada bersembah berhala. Tuhan bermaksud hendak mendjadikan Ibrahim itu satu teladan pertjaja dan per’ baktian jang benar bagi umatNja jang kelak akan hidup diatas bumi. Maka tabiat Ibrahim itu adalah terkenal karena ketulusannja, kemurahan hati, serta suka memberi tumpangan. Ia dihormati betul sebagai penghulu jang amat besar diantara orang banjak. Hal ia menghormati serta mengasihi Allah, dan penurutannja jang saksama dalam melakukan kehendakNja, memperoleh baginja penghormatan hamba-hamba-nja serta sesamanja manusia. Kehidupannja jang alim serta kelakuannja jang benar, digabungkan dengan pengadjarannja jang setia kepada hamba-hamba-nja serta segenap isi rumah tangganja, mengadjak mereka itu kepada takut, kasih, dan hormat kepada Allah Ibrahim itu. PZ 87.1

Tuhan kelihatan kepada Ibrahim serta berdjandji kepadanja bahwa benihnja akan banjak seperti bintang dilangit. Dan lagi Tuhan beritahukan kepadanja, oleh ibarat kekedjutan dan kegelapan jang besar jang datang
atasnja, tentang perhambaan keturunannja jang lama dan hina dinegeri Mesir.
PZ 87.2

Pada mula pertama Allah memberikan kepada Adam satu isteri dan dengan demikian menundjukkan kepadanja peraturannja. Tuhan tidak pernah bermaksud bahwa manusia harus mempunjai banjak isteri. Lamech itulah orang jang pertama menjimpang dalam hal ini daripada peraturan Allah jang bidjaksana itu. Padanja ada dua orang isteri, jang telah menimbulkan perselisihan dalam keluarganja. Dengki dan iri-hati keduanja menjusahkan hati Lamech .... Setelah manusia mulai ber-tambah-ber-tambah diatas muka bumi, dan mereka pun melahirkan anak perempuan, diambilnjalah bagai dirinja akan isteri barang siapa jang disukainja. Inilah salah satu daripada dosa besar jang telah dibuat oleh penduduk dunia dahulukala, hal mana telah mendatangkan murka Allah atas mereka itu. Kebiasaan inipun diperbuat orang setelah Air Eah, dan telah mendjadi begitu umum sehingga orang-orang jang beribadat pun turut dalam kebiasaan itu dan mempunjai banjak bini. Tetapi bukanlah jaitu kurang djahat karena mereka telah mendjadi korrup dan menjimpang dalam hal ini daripada peraturan Allah. PZ 88.1

Tuhan berkata tentang Nuh dan keluarganja, jang telah diselamatkan dalam bachtera itu, “Karena engkaulah jang Kulihat benar dihadapan hadiratKu diantara segala orang zaman ini.” Kedjadian 7: 1. Nuh hanja mempunjai seorang isteri, maka disipilin keluarganja jang bersatu itupun diberkati oleh Allah. Oleh karena anak-anak Nuh itupun benar adanja, maka mereka telah dipeliharakan dalam bahtera itu ber-sama-ber-sama dengan bapanja jang benar itu. Allah belum pernah membenarkan poligami barang satu kalipun. Adalah jaitu bertentangan kepada kehendakNja. Tuhan tahu bahwa kesenangan manusia akan dibinasakan oleh poligami itu. Kesedjahteraan Ibrahim banjak sekali dirusakkan oleh perkawinannja jang tidak berbahagia dengan Hagar. PZ 88.2