Perdjuangan Segala Zaman

1/54

Perdjuangan Segala Zaman

KATA PENGANTAR

Adalah banjak soal atas mana djuru-kabar pilihan Tuhan kepada kaum Advent, Njonja E. G. White, telah menerima penerangan pada permulaan pergerakan ini, dekat kepada waktu ia hendak mulaikan pekerdjaannja. Jang terutama diantaranja jaitulah tentang perdjuangan diantara jang baik dan jang djahat, sedjak daripada kedjatuhan Lucifer kedalam dosa didalam sorga serta kedjatuhan manusia, melalui sepandjang abad pintu kasihan Tuhan sampai kepada kedatangan al-Maseh jang kedua kali, serta didirikannja keradjaan Allah dalam dunia jang baharu kelak. PZ 7.1

Pada tahun 1858 Pendeta dan Njonja White ada mengundjungi satu perhimpunan di Lovett’s Grove, dekat Bowling Green, Ohio. Disana kembali ditundjukkan kepada Njonja White dalam chajal banjak perkara-perkara jang penting kepada sidang jang sisa. Tentang penglihatan ini beliau menulis: “Di Lovett’s Grove, sebahagian besar daripada perkara jang saja telah lihat sepuluh tahun dahulu tentang perdjuangan jang besar sepandjang abad diantara al-Maseh dan Setan, telah diulangkan, dan saja diperintahkan supaja menuliskannja.” — Life Sketches of Ellen G. White,muka 162. Pada waktunja kenjataan tentang perdjuangan besar diantara al-Maseh dan malaikat-malaikat Nja melawan Setan dan malaikat-malaikat nja telah diterbitkan dalam satu serie jang terdiri dari tiga buku-buku ketjil dengan memakai nama Spiritual Gifts. PZ 7.2

Pada tahun-tahun berikutnja, soal ini sudah diterangkan kepada Njonja White dengan lebih njata, maka pada tahun 1870 beliaupun mulailah menerbitkan satu edisi jang lebih besar tentang tjerita keselamatan jang adjaib itu, dalam empat djilid, dengan memakai nama The Spirit of Prophecy. PZ 7.3

Pada tahun-tahun seterusnja, setelah menerima penerangan jang lebih djauh tentang soal jang besar itu, dan apabila djalan terbuka untuk menjiarkan buku-buku tersebut kepada dunia serta kepada sidang, njonja White kembali memperbesarkan serie itu, lalu mengisikan beberapa bahagian jang terputus dalam hikajat itu serta menghadapkan bahan-bahan tambahan dalam pokok pembitjaraan jang sedang dihadapkannja. Maka begitulah sekarang ada tersiar satu serie dari lima buku-buku besar jang terkenal sebagai “Conflict of the Ages Series” — Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, The Desire of Ages, Acts of the Apostles, dan The Great Controversy,lebih 3,500 halaman banjaknja.Buku-buku jang tersebut diatas ini adalah berfaedah sekali dalam memberikan kepada sidang dan dunia umumnja satu pengetahuan tentang ichtiar penebusan manusia jang besar serta maksud Allah untuk melaksanakan rentjanaNja jang semula dalam mendjadikan manusia. PZ 8.1

Ber-tahun-ber-tahun lamanja telah dirasa perlunja, baik diAmerika maupun diluar negeri, tentang penerbitan soal jang penting ini dengan ringkas, dimana diberikan segala soal-soal jang penting dalam hikajat perdjuangan sepandjang abad itu sebagaimana telah ditundjukkan kepada Njonja White. Maka keperluan inipun telah dipenuhi dalam buku ini,Perdjuangan Segala Zaman,hal mana telah mungkin diadakan oleh memilih dan menjusun menurut peraturannja bahagian-bahagian jang tertentu dari hikajat-hikajat ringkas sebagaimana telah diterbitkan dalam buku-buku jang pertama, jang telah lama tidak diterbitkan lagi. Seperti diberitahukan dalam daftar isi buku, tjerita jang amat njata itu telah diambil dari buku jang bernama Spirit of Prophecy (Roh Nubuatan), djilid 1, 3, dan 4,The Signs of the Times, dan Early Writings (Spiritual Gifts, djilid 1). PZ 8.2

Kalimat-kalimat jang ditinggalkan dengan dirasa perlu supaja dapat menghadapkan hikajat ini dalam halaman jang sedikit-sedikit-nja tidak ditundjukkan dalam buku ini. Pembetulan dimana perlu telah diadakan, seperti pemakaian perkataan atau utjapan sekarang ini menggantikan jang sudah tidak terpakai lagi. Dan lagi tjara menulis sekarang, tanda-tanda titik, koma, dls. serta tata-bahasa pun dipakai. Selain daripada pembetulan jang diatas ini, kalimat-kalimat aslinja tidak diobahkan, dan susunan tjerita jang njata dan ringkas tentang soal jang penting itu tetap dipeliharakan. PZ 8.3

Bahwa penerbitan tentang hikajat penebusan manusia jang telah djatuh kedalam dosa serta hal dikembalikannja semula satu dunia jang sudah hilang oleh Isa al-Maseh Tuhan kita, akan mendatangkan penerangan kepada banjak orang disekeliling dunia, serta melahirkan satu harapan jang hidup pada kedatangan Isa jang tidak akan lama lagi, itulah kerinduan jang sungguh dan pengharapan jang pasti dari penerbit dan PZ 9.1

TRUSTEES OF THE ELLEN G. WHITE PUBLICATIONS