Djalan Jang Terindah

18/21

WAKTU MINTA DOA

“Inilah waktu minta doa,
Sungguh sedaplah rasanja,
Menghampir pada Tuhanku,
Dan lupa hal dunia itu.
Djika datang kesusahan,
Djenis-djenis pentjobaan,
Senanglah djuga rasanja,
Pada waktu meminta doa.

“Inilah waktu minta doa,
Hendak lajangkan kesurga,
Permintaan aku itu,
Kepada Allah Tuhanku.
DisuruhNja aku serah,
KepadaNja semua susah;
Tuhan menghiburkan djiwa,
Pada waktu minta doa.

“Patutlah djuga aku pun,
Minta doa dengan tekun;
Supaja kesenangannja,
Dapatlah aku pun rasa.
Dan bila aku tinggalkan,
Penjakit dan kelelahan,
Beserta Tuhan disurga,
Tiada lagi minta doa.”
DJT 85.2