Djalan Jang Terindah

16/21

PERKATAAN ALLLAH

“Lampu bagi kaki kami,
Jang terangkan djalanku,
Pemberian Tuhan rahmani,
Pantjaran kasihan Hu.

Roti bagi djiwa kami,
Manna dari atas,
Jang mengadjar hal rohani,
Memimpin ke-atas.

Pada malam tiang api,
Pada siang, mega.
Meski pun ombak menderu,
Kami tak ketakutan.

Perkataan Allah kekal,
Dengan tjinta Isa,
Olehnja ku boleh menang,
Dan masuk ke-surga.”
DJT 75.2