Djalan Jang Terindah

14/21

TIDAK SIA-SIA

“Ja Tuhan, jang telah menanggung susah,
Jang tersalib di Golgota,
Ketika sakit, dukatjita, dan susah,
Tiada orang datang padaMu dengan sia-sia.

“Jang timpang, lumpuh, sakit, buta,
Tak datang kepadaMu dengan sia-sia;
Pada umatMu jang miskin kami berbuat,
Seperti kepadaMu kami berchidmat.

“Ja Djuru Selamat, dapatlah Engkau,
Menghilangkan sengsara jang telah Engkau tanggung;
Bagi semua orang jang perlu Tabib Besar,
Kami mohon, berilah padanja penawar.

“Sembuhkanlah hati kami jang dihantjurkan dosa;
Selamatkanlah djiwa kami jang sudah mau binasa;
Beri hidup dan kesehatan berkelimpahan,
Sehingga kami memudji Engkau sepandjang zaman.” ’
DJT 68.2