Djalan Jang Terindah

1/21

DJALAN JANG TERINDAH

ISA AL-MASEH

Kebadjikan Penolongku
Kemuliaan Tuhan itu,
Hendak kupudjikan.
Ketjapi Djibrail dipetik,
Seisi surga bertempik,
Bernjanji-njanjian.

DarahNja kurban tebusan,
Jang djadikan keampunan,
Dari dosa dan maut
PengasihanNja kupudji,
RahmatNja padaku diberi,
Dalam seperti laut.

Aku merunding sifatNja,
Segala tabi’at Isa,
Pemerintah dunia.
Biarlah pudjiku sedap,
Seumur hidupku tetap,
Bertambah rnulia.

Elok hari pertemuan,
Waktu dihadapan Tuhan.
Hamba pun menjembah,
Selama achirat itu, Beribu-ribu laguku,
Memudjikan Allah. —Samuel Medley
DJT 6.1