Воспитување

51/65

ИЗГРАДБА НА КАРАКТЕРОТ

„Внимавај, да ги направиш сите нешта според образецот, што ти беше покажан на гората.”
2. Мојсеева 25,40