Воспитување

2/65

ПРВИ ПРИНЦИПИ

„Ние сите, со откриено лице, ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава.”
2. Коринќните 3,18