Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

10/338

Bung 2 - Krista Lo Kal Lehna Chu A Hnai Ta A Ni Tih A Lannate

Krista chuan Jerusalem khawpui chu tihchhiat vek a la nih tûr thu a zirtîrte hnênah a sawi a, chu mai chu ni lovn, Mihring Fapa lo kal hmâa chhinchhiahna lo lang tûrte pawh a hrilh vek bawk. Matthaia bung sawmhnih leh palina pum pui hi he hun lo thlen hmâa thil lo thleng tûrte chungchâng sawina a ni a, mei hmangin khawvêl hi tihchhiat vek a la ni dâwn a ni tih entîrna atân Jerusalem chhiatna tih hi a hmang a ni. - Ms 77 (1899). HTT 6.1

Krista chuan Oliv Tlâng chunga a thut laiin rorêlna thuchhuak râpthlâk tak, a lo kal hmâa puan tûrte chu a lo sawi lâwk a. “Tin, indo thu leh indo thuthang in la hria ang;... Hnam hrang leh hnam hrang an indo vang a, ram hrang leh ram hrang an indo vang a; hmun hrang hrangah tâmte a tla ang a, lîrte a nghîng ang. Chûng zawng zawng chu nau vei tantirhna a ni,” tiin [Mat. 24:6-8]. Hêng hrilh lâwknate hi a then a zâr chu Jerusalem chhiat dâwn tum khân a lo thleng tawh a; mahse nasa zâwkin ni hnuhnûngah a lo thleng leh dâwn a ni. - 5T 753 (1899). HTT 6.2