Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

96/338

Pathian Thu chu châwisâng rawh u

Rilru phûrna chawk tho tûr zâwnga thil kan ti a nih chuan kan duh ang chu kan hmu ang a, kan thunun zawh loh hial tûr khawp pawhin thil a lo thleng ang. Chuvâng chuan dam thlap leh fîm takin Thu chu kan hril zâwk tûr a ni. Phûrna chawh thawh hi kan tih tûrah kan ngai tûr a ni lo va. Pathian Thlarau Thianghlim chauhin phûrna dik leh hrisêl a siam thei. Pathian chuan hna thawk se, a hmâah chuan a hmanrua mihringte hi dîm takin kal rawh se. Engtik lai pawha Isua ngaihven a, nghâk a, a hnêna tawngtai leh amah thlîr chung zêlin awm se, êng leh nunna ni bawk Thlarau hlu tak chuan hruaiin thunun rawh se. - 2 SM 16, 17 (1894). HTT 58.6

Pathian Thu ngialngan tak nên mite hnênah kan kal tûr a ni a, chu Thu an lo dawn hunah chuan Thlarau Thianghlim chu a lo thleng ve nghâl ang; amaherawhchu, a hma pawha ka lo sawi tawh ang khân, a lo dawngtu tûrte ngainat zâwng takin a lo thleng thîn dâwn a ni. Kan thu sawi dân te, kan hla sak dân te, leh kan thil tih dân hrim hrim chu dam thlap, zahawm tak leh Pathian tih dêk chungin a ni tûr a ni a, Pathian fa dik takte awm dân tûr âwm rêngin kan che thîn tûr a ni. - 2 SM 43 (1908). HTT 59.1

Rilrua hriatna emaw, rilru phûrna emaw ni lovin, Thu avâng zâwkin mite chu thutak pawm tûrin hmin kan tum tûr a ni a. Pathian Thu dawhsânah chuan him takin kan ding thei a ni. - 3 SM 375 (1908). HTT 59.2