Ni Hnuhnûnga Thil Thlengte

3/338

Buaina hun chu a lo thleng têp tawh

Buaina hun, tâwpna hun thlenga sosâng chho zêl tûr chu lo thleng mai thei a ni ta. Muanchânna hun kan nei tawh lo. Khawvêl hi indo châkna-in a tuihâl a. Daniela bung sawm leh pakhatnaa hrilhlâwknate kha a lo thleng famkim têp tawh a ni. - RH, Nov. 24, 1904. HTT 1.3

Buaina hun, hnam awm tirh ata la awm ngai rêng rêng lo (Dan. 12:1) chu kan hmâ lawkah hian a lo thleng tawh dâwn a, keini lah chu nula thianghlim â pangate ang mai khân kan la muhîl tlat si. Tho thuai a Lalpa Isua chu au tûr kan ni a, a chatuan bâna min châwi a, kan hmachhawn tûr tihduhdahna thlen chhûng zawng chu a thlarzâr hnuaia min thuhrûk kan dîl tûr a ni. - 3MR 305 (1906). HTT 1.4

Khawvêl hian mu leh mal a nei lo telh telh a, hnam hrang hrangte zîngah hian buaina namên lo tak a lo thleng têp tawh a ni - chu buaina chu Isua lo kal hma chuan a tâwp lo vang. - RH Feb. 11, 1904. HTT 1.5

Buaina hun hmâwrah kan ding mêk a, a ngaihtuah pawh kan la ngaihtuah phâk ngai loh buainate chu kan hmâ lawkah hian a awm tawh a ni. - 9T 43 (1909). HTT 1.6

Hmasâng ata la awm ngai rêng rêng lo buaina râpthlâk tak kawngka biangah chuan kan ding mêk a. Pathian rorêlna hrang hrang - mei te, tuilian te, leh lirnghîng te, indonna leh thisen inchhuahsakna râpthlâk takte chu a indawtin a rawn thleng zut zut ang. - PK 278 (c. 1914). HTT 2.1

Kan hmâah hian thlipui chu tleh mai tûrin a inthoh mup mup tawh a; amaherawhchu, rinhlelhna thu emaw, beidawnna thu emaw i chhak chhuak miah lo vang u. - ChS 136 (1909). HTT 2.2