MIHATO YA KU YA KU KRESTE

1/14

MIHATO YA KU YA KU KRESTE

ZIBISO

LIBIZO la yona buka ye li bulela mulelo kapa tumo ya yona. I supa ku Jesu ku li ki Yena fela ya kona ku fa se si tokwa ki moya, mi i etelela mautu a ya tongoka ni ya yema mwa nzila kwa “nzila ya kozo” I etelela mutu ya bata ku luka, muhato ka muhato, mwa nzila ya bupilo bwa Sikreste, mi i mu isa kwa mbuyoti ye tezi ye fumanwa fela kwa ku ipeya ko ku tezi ni kwa sepo ye sa zukuzehi i li kwa muhau o pulusa ni kwa mata a pulusa a Mulikan’a baezalibi. Tuto ye fumanwa mwa makepe mo i tisize ku omba-omba ni sepo kwa batu ba ba nyanda, mi i konisize balateleli ba bañata ba Mulena kuli ba zamaye ka sepo ye tuna ni ka tabo mwa mihato ya Mulen’a bona ya kenile. Ku sepwa kuli i ta lwala bulumwia bo bu cwalo ni ku ba bañata ba ba tokwa tuso ye cwalo. Mk 4.1

“Ku bonahale nzila,
I li mihato ye ya kwa lihalimu.”
Mk 4.2

Ne ku li cwalo ni ku Jakobo, ha n’a na ni sabo ye tuna ya ku li mwendi sibi sa hae si mu kauzi ku Mulimu. ki ha pumula, mi a “lola, a bona pahamelo ye tomilwe fa fasi, mi butelele bwa yona bwa yo fita kwa halimu.” Nto ye kopanya lihalimu ni lifasi ne i bonisizwe ku yena, mi manzwi a omba-omba ni a sepo a bulelwa ku muyambaeli ki Yo ya n’a yemi kwa halimu a pahamelo. Pono ya lihalimu inge i ka boniswa hape ku ba bañata ha ba nze ba bala taba ye ya nzila ya bupilo. Mk 4.3