Eenghatu Dokuya Ku Kristus

1/14

EENGHATU DOKUYA KU KRISTUS

Onhetekeli Ndjovo
OUMUSHI?

Jesus oumushi, ile oushi shike kombinga Yaye? Okambo aka kashiivika nawa oka nyolwa kuumwe oo ashiiva nawa Jesus, ngaashi vashona vemushiiva mondjokonona Yaye younhu. Oku shii omwiityo woitya: “Ou oo omwenyo waalushe, opo vekushiive, Kalunga aeke kashili, na Jesus Kristus ou emutuma” Johanes 17:3. Nomunyoli okwa itavela omaudaneko omu Johanes 1:12, “Ongaashi vahapu havemutambula, ovo apa eenghono opo vaninge ovana va Kalunga, nokwaavo yo tuu va itavela medina laye.” EDK i.1

Ngaashi toka lesha omushangwa ou oshipu ukweete yo mekwatafano na Kristus ngaashi vahapu vaninga. Oshipu uhange Jesus afikama moshipala shoye, nomake aye andjuka, tati: “Ohandi ndulu oku nyamukula oukwatya woye womoule noshoyo eemhumbwe dopamhepo.” EDK i.2

EENGHATU DOKUYA KU KRISTUS, kanyanyangidwa momalaka edulife 135, noumbo vedulife peemiliona 50 va landifwa. Elongekindomushangwa ou, mondjokonona yomambo opamaitavelo waya pombada neenghono. Netwikilo lomhumbwe layo ota li ulike, omolwa okuhalunduluka/ndja ongushu nomolwaashi etumwalaka olayela, olayukilila, nolipu mounyuni aushe. EDK i.3

Ova holokifi mbo