Povijest Otkupljenja

61/232

18 - Božji zakon

Ovo poglavlje temelji se na Izlasku 19; 20 PO 100.1

Nakon sto su Izraelci napustili Refidim, stigli su u “Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Jahve ga zovne s brda pa mu rekne: ‘Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: Vi ste vidjeli sto sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode - ta moj je sav svijet! - vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Tim riječima oslovi Izraelce.’ Mojsije se vrati i sazva narodne starješine te im izloži sve što mu je Jahve naredio. A sav narod uzvrati jednoglasno: ‘Vršit ćemo sve što je Jahve naredio.’ Onda Mojsije prenese odgovor naroda Jahvi.” (Izlazak 19,2-8) PO 100.2

Narod je ovdje sklopio svečani savez s Bogom i prihvatio Ga kao svojeg Vladara, čime je postao jedinstvenim podanikom Njegove božanske vlasti. “Nato Jahve reče Mojsiju: ‘Ja ću, evo, doći k tebi u gustom oblaku da narod čuje kad budem s tobom govorio i da ti zauvijek vjeruje.’” (Izlazak 19,9) Kad su se Izraelci na putu susretali s poteškoćama, bili su skloni gunđati protiv Mojsija i Arona i optuživati ih da su Izraelce poveli iz Egipta da bi ih uništili. Bog bi tada pred njima odao Mojsiju čast da bi oni stekli povjerenje u njegove upute i da bi znali da mu je On dao svojega Duha. PO 100.3