Päivästä Päivään

1/366

Päivästä Päivään

Lukijalle

Tällä hartauskirjalla pyritään täyttämään se usein esitetty toivomus, että julkaistaisiin valikoima kristinuskon keskeisiä totuuksia käsittelevistä Ellen G. Whiten lausunnoista. Kristinuskon keskeisiä totuuksia, joita on valaistu huolellisesti valituilla raamatunteksteillä ja profetian hengen lausunnoilla, ei tässä esitellä jumaluusopillisina tutkielmina, vaan hengellisinä totuuksina, jotka kytkeytyvät Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen hyväksemme suorittamaan lunastustyöhön. PP 5.1

Tämä teos ei pyri antamaan pelkästään hengellistä virvoitusta, vaan se tarjoaa nuorillemme ja muille lukijoilleen myös oleellista tietoa. Emme voi tehdä toisille tunnetuksi uskoa, josta meillä itsellämme ei ole tietoa eikä käsitystä. Uskosta todistaminen edellyttää sen tuntemista. PP 5.2

Tässä E. G. Whiten hartauskirjassa ovat Raamatun tekstit varsinaisena uskonnollisen tiedon perustana. Raamattu julistaa perustotuudet. Mutta E. G. Whiten selittävät huomautukset avartavat ja vahvistavat Raamatun totuutta, tekevät sen henkilökohtaiseksi ja saavat opetuksen painumaan mieleen. Tässä teoksessa saamme kuunnella sekä Raamatun että profetian hengen puhetta. Nämä kaksi ovat tässä oikeassa suhteessa toisiinsa; Raamattu esittää opillisen perustan ja profetian henki selittää sitä. PP 5.3

Valikoidessaan Ellen G. Whiten tuotannosta sopivia lausuntoja Raamatun eri opeista, tämän kokoelman laatijat ovat poimineet niitä etupäässä hänen eniten tunnetuista teoksistaan. Mutta sen lisäksi tässä julkaistaan myös muita vähemmän tunnettuja mutta yhtä merkittäviä lausuntoja. Tähän teokseen on valittu otteita Seitsemännen päivän adventistien Raamatun selitysteokseen liitetystä Ellen G. Whiten täydennysaineistosta, osia Youth’s Instructor-, Signs of the Timesja Review and Herald -lehtien artikkeleista sekä lukuisia aikaisemmin julkaisemattomia lausuntoja. PP 5.4

Koska kullekin päivälle tarkoitettu lukeminen on mahdutettu yhdelle sivulle, on aiheisiin soveltuvaa arvokasta aineistoa jouduttu jättämään käyttämättä, ja eräissä kohdin on jul-kaistujakin lausuntoja lyhennelty. Pois jätetyt osat on merkitty tavanomaisin pikku väliviivoin. Usein on samalla sivulla jopa viisi tai kuusi lainausta eri lähteistä. Milloin lainaus on vain lauseen tai parin pituinen, ovat kokoelman laatijat tar- koin tutustuneet lainatun kohdan asiayhteyteen ja valinneet siitä otteen, joka esittää asian täsmällisesti sen mukaan kuin Pyhä Henki on sen kulloinkin ilmoittanut Ellen G. Whitelle. PP 5.5

Tässä teoksessa julkaistu aineisto on koottu Ellen G. Whiten julkaisujen säätiön johdon alaisena. Se on vastuussa hänen kirjoitustensa hoidosta ja julkaisemisesta. Työ on suoritettu niiden ohjeiden mukaisesti, jotka E. G. White on antanut säätiölle siitä, miten hänen kirjoituksistaan otetuista lau-sunnoista voidaan valmistaa kokoomateoksia. PP 6.1

Rukoilemme vilpittömästi ja toivomme, että nämä kristinuskon innoittavia totuuksia käsittelevät lyhyet päivittäiset sa-nomat saisivat päivästä toiseen opastaa ja rohkaista jokaista lukijaansa. PP 6.2

Julkaisija
sekä
Ellen G. Whiten julkaisujen säätiö
PP 6.3