Alfa Ja Omega, vol. 1

1/174

Alfa Ja Omega Vol.1

Alkusanat

Ellen G. White on yksi maailman eniten luettuja hengellisiä kirjailijoita. Hänen kynästään on lähtenyt kaikkiaan kuutisenkymmentä teosta. Ne ovat levinneet erittäin laajalle ja niitä on pidetty niiden syvällisen sisällön ja kohottavan vaikutuksen vuoksi suuressa arvossa. Ne ovat rikastuttaneet miljoonien ihmisten elämää. Yksistään hänen pientä hartauskirjaansa Tie Kristuksen luo on painettu miljoonia kappaleita yli sadalla kielellä. AO1 9.1

Ellen G. Whiten kirjallisen toi-minnan merkittävimpiin saavutuksiin kuuluu käsillä oleva moniosainen teossarja. Englanninkielisenä se on julkaistu viisi laajaa osaa käsittävänä sarjana nimellä The Conflict of the Ages (Aikakausien taistelu). Alkuperäiset osat ovat seuraavat: Patriarchs and Prophets (Patriarkat ja profeetat), Prophets and Kings (Profeetat ja kuninkaat), The Desire of Ages (Aikakausien Toivo), The Acts of the Apostles (Apostolien teot) ja The Great Controversy (Suuri taistelu). Suomenkielisenä laitoksena teossarja on jaettu kahdeksaan osaan, jotta osat olisivat kooltaan pienempiä ja siten helpommin käsiteltäviä. Kirjojen tekstisisältö on kuitenkin täsmälleen sama kuin englanninkielisissä alkuperäisteoksissakin. AO1 9.2

Suomenkielisen laitoksen nimi Alfa ja omega on saatu Ilmestyskirjasta. Raamatun keskushahmo Jeesus Kristus sanoo siinä olevansa A ja O (alfa ja omega), alku ja loppu (Ilm. 1: 8; 21: 6; 22: 13). Alfa on Uuden testamentin alkukielen kreikan kirjaimiston ensimmäinen ja omega sen viimeinen kirjain. Koska omega on pitkä vokaali, sen suomalainen kirjoitustapa edellyttäisi sen kirjoittamista muotoon oomega. Mutta yleinen kansainvälinen käytäntö on vaikuttanut, että Suomessakin se on totuttu näkemään yleisesti muodossa omega. Sen vuoksi käsillä olevan teossarjan nimikin esiintyy muodossa Alfa ja omega. AO1 9.3

Tämä nimi soveltuu teossarjalle monestakin syystä. Tämä sarja tarkastelee meidän maailmamme kohtaloita Raamatun historiallisten ja profeetallisten kirjojen valossa aikojen alusta aikojen loppuun aivan niin kuin alfa on kreikkalaisen kirjaimiston ensimmäinen ja omega sen viimeinen kirjain. Mutta kun asioita tarkas- tellaan Raamatun valossa, silloin koko teossarjan keskushahmoksi kohoaa Jeesus Kristus. Hänen vai-kutuksensa tuntuu kaikessa. Hän on, niin kuin Raamattu sanoo, Alfa ja Omega, Alku ja Loppu, kaiken kattava suuri Minä Olen, maailman Luoja ja Lunastaja. AO1 9.4

Tällaisen näkökulman johdosta teossarjalla on merkittävää pu-huttavaa meidän ajallemme, joka on suuressa määrin vieraantunut Raamatun sanomasta. Tämä teos-sarja avaa Raamatun uudelleen lukijalle ja osoittaa, miten varteen otettavaa ajankohtaista sanottavaa sillä on juuri nykyään. AO1 10.1

Mutta teoksen sisältö ei rajoitu vain Raamatun aikaan. Englan-ninkielisen laitoksen viimeinen osa The Great Controversy, jota vastaavat suomenkielisen laitoksen viimeistä edellinen osa koko-naisuudessaan ja viimeisen osan alkupuoli, tarkastelee ihmisten asennoitumista Raamatun sano-maan kristillisenä aikana ja näiden asenteiden vaikutusta henkiseen kehitykseen läpi historian meidän aikaamme asti. Hahmottaapa se näkymiä tulevaisuuteenkin sen mukaan, mitä näiden asenteiden valossa on odotettavissa, ja korostaa ihmisen omaa vastuuta kohtalostaan sinä päivänä, kun Kristus tulee. AO1 10.2

Tällaisen teossarjan kirjoittajaksi Ellen G. White kasvoi syvällisten kristillisten kokemusten koulussa. Hän syntyi Yhdysvalloissa Mainen osavaltiossa vuonna 1827. Hänen kehitysvuotensa osuivat siten aikaan, jolloin voimakkaat herätysliikkeet vaikuttivat eri puolilla maailmaa ja jolloin raamattuseuroja perustettiin useihin maihin Raamattujen levit-tämiseksi kansan käsiin. Näihin herätysliikkeisiin liittyi usein myös Kristuksen takaisintulon odotusta, joka vähitellen on saanut yhä merkittävämmän aseman kristillisessä ajattelussa. Ellen G. Whiten kotiseudulla Uudessa Englannissa Yhdysvaltain itäosassa tämä piirre ilmeni voimakkaana ja siihen liittyi läheisesti Jumalalle kokonaan pyhittäytymisen korostus. AO1 10.3

Tällaisella pohjalla kasvaneena Ellen G. White kävi omissa koke-muksissaan syvästi läpi hengellisen elämän kehitysvaiheet, ja hänestä kasvoi voimakas arvostettu kristillinen vaikuttaja. Miehensä James Whiten kanssa hän teki laajoja puhujamatkoja eri puolille Yhdysvaltoja. Samanaikaisesti hän kirjoitti useita kirjoja ja vaikutti myös kirjoittamiensa lukuisten lehtiartikkelien välityksellä. Paitsi varsinaiseen uskonelämään liittyviä kysymyksiä hän käsitteli esityksissään myös terveyttä ja raittiutta sekä kasvatusta koskettelevia asioita. Hänen miehensä kuoleman jälkeen hänen työkent-tänsä vain laajeni. Hän työskenteli mm. kaksi vuotta Euroopassa ja yhdeksän vuotta Australiassa. Kun hän vuonna 1915 kuoli, häntä arvostettiin suuresti laajoissa piireissä hänen laajapohjaisen toimintansa ja etenkin hänen kirjallisten töittensä vuoksi. AO1 10.4

Hänen kirjallisten tuotteidensa arvo on vuosikymmenien kuluessa vain lisääntynyt. Ne ovat sisällöltään niin syvällisiä, jopa aikaansa edellä olevia, että niiden sanoma on päässyt monessa suhteessa paremmin avautumaan vasta nyt vuosikymmenien kuluttua. Ne suorastaan hämmästyttävät ajan-kohtaisuudellaan ja tuoreudellaan. AO1 10.5

Alfa ja omega -teossarjan suo-menkielistä laitosta varten on sarjan viimeiseen osaan liitetty tässä sarjassa esiintyvien henkilönja paikannimien ja muiden selvitystä kaipaavien käsitteiden hakemisto. Siinä on kuhunkin hakusanaan liittyvä lyhyt selostus, joka täydentää itse kirjan tekstissä olevia tietoja, luettelo niistä raamatunteksteistä, joissa kyseisestä asiasta puhutaan, sekä viittaukset niihin teossarjan sivuihin, jotka hakusanassa mainitusta asiasta kertovat. Tällaisena teossarja toimii varsinaisen sanomansa ohella myös Raamatun maailman ja kirkkohistorian monipuolisena tietokirjana. AO1 11.1

Myös kirjasarjan kuvitus kuvateksteineen on laadittu sitä silmällä pitäen, että se täydentäisi osaltaan teoksen sanomaa. Kuvituksessa on näkymiä Raamatun kertomusten tapahtumapaikoilta sekä sellaisista arkeologisista koh-teista ja muusta jäämistöstä, jotka valottavat näitä kertomuksia. Lisäksi kuvissa on välähdyksiä kansan elämästä Raamatun maissa nykyään. Kun elämäntapa on pysynyt Lähi-idässä ja Egyptissä suurin piirtein muuttumattomana vuosituhansien ajan, näiden seutujen nykyisten asukkaiden elämästä saa havainnollisen käsityksen siitä, miten raamatullisena aikana elettiin. Tekstiä havainnollistavat tämän lisäksi vielä kartat ja kaaviopiirrokset. Kulttuuri-historiallista ulottuvuutta kuvi-tukselle antavat eri kausilta olevien merkittävien taiteilijoiden taideteokset. AO1 11.2

Toivomme, että Alfa ja omega löytäisi tällaisena tiensä moniin suomalaisiin koteihin ja antaisi selvyyttä elämää ja sen tarkoitusta koskevissa suurissa kysymyksissä. AO1 11.3

Julkaisija