Alfa Ja Omega, Vol. 8

21/115

Pettäjän toimien suunnitelmallisuus

Raamattu kertoo, että kun eräässä tilaisuudessa Jumalan enkelit tulivat ja asettuivat Herran eteen, myös saatana tuli heidän joukossaan (Job 1: 6). Hän ei tullut ku-martamaan iankaikkista Kuningasta vaan edistämään omia ilkeitä aikeitaan vanhurskaita vastaan. Samassa tarkoituksessa hän on saapuvilla ihmisten kokoontuessa palvelemaan Jumalaa. Vaikka läsnäolijat eivät häntä näe, hän toimii uutterasti hallitakseen heidän ajatuksiaan. Taitavan kenraalin tavoin hän laatii suunnitelmansa edeltäkäsin. Kun hän näkee Jumalan lähettilään tutkivan Raamattua, hän panee muistiin kansalle esitettävän aiheen. Sitten hän käyttää kaikkea taitoaan ja oveluuttaan tehdäkseen olosuhteet sellaisiksi, ettei sanoma pääse vaikuttamaan niihin, joita hän koettaa tässä asiassa pettää. Sitä, joka eniten tarvitsee varoitusta, vaaditaan osallistumaan johonkin liiketoimeen, jossa hänen läsnäolonsa on välttämätön, tai jokin muu asia estää häntä kuulemasta niitä sanoja, jotka voisivat olla hänelle elämän tuoksu elämäksi. AO8 32.3

Saatana näkee myös Jumalan palvelijain huolestumisen ihmisiä peittävästä hengellisestä pimey-destä. Hän kuulee heidän hartaat rukouksensa heidän pyytäessään Jumalan armoa ja voimaa vä-linpitämättömyyden, kevytmieli-syyden ja toimettomuuden lu-mouksen murtamiseen. Silloin hän käyttää juoniaan uudella innolla. Hän houkuttelee ihmisiä hemmottelemaan ruokahalua tai jollakin muulla tavalla tyydyttä-mään itseään ja siten heikentää heidän vastaanottokykynsä, niin että he eivät voi kuulla niitä asioita, joita heidän ennen kaikkea muuta tulisi oppia. AO8 32.4

Saatana tietää hyvin, että kaikki, jotka hän saa laiminlyömään rukouksen ja Raamatun tutkimisen, tulevat hänen hyökkäyksiensä kautta voitetuiksi. Sen tähden hän punoo kaikkia mahdollisia juonia ihmisten mielen kiinnittämiseksi muihin asioihin. Aina on ollut jumalisiksi tunnustautuvia, jotka sen sijaan, että pyrkisivät edistymään totuuden tuntemisessa, tekevät uskonnokseen virheiden etsimisen niiden luonteesta ja uskosta, joiden kanssa he eivät ole samaa mieltä. Sellaiset ovat saata-nan parhaita apureita. Veljien syyttäjiä on paljon, ja he ovat aina toiminnassa, kun Jumala vaikuttaa ja hänen palvelijansa kunnioittavin mielin häntä vilpittömästi palvelevat. He asettavat väärään valoon niiden sanat ja teot, jotka rakastavat ja tottelevat totuutta. Vakavimmat, innokkaimmat ja kieltäytyvimmät Kristuksen palvelijat he esittävät petetyiksi tai pettäjiksi. Heidän tehtävänään on esittää väärin jokaisen oikean ja jalon teon vaikuttimet, levittää vihjailuja ja herättää epäluuloja kokemattomissa. Kaikin kuviteltavissa olevin keinoin he koettavat saada puhtaan ja vanhurskaan näyttämään saastaiselta j a petolliselta. AO8 33.1

Mutta kenenkään ei tarvitse tulla petetyksi heidän suhteensa. Voi helposti nähdä, kenen lapsia he ovat, kenen esimerkkiä he seuraavat ja kenen työtä he tekevät. »Heidän hedelmistään te tunnette heidät» (Matt 7: 16). He menette-levät samalla tavalla kuin saatana, tuo katkeroitunut panettelija, »meidän veljiemme syyttäjä» (Ilm 12:10). AO8 33.2