تعلیم و تربیت کودک

1/85

تعلیم و تربیت کودک

دیباچه

دین برای انسان آمده است و نه انسان برای دین. دین یا مذهب است یعنی “راه” که به سعادت و رستگاری بشر ختم می شود. بیایید دست در دست هم داده و با مطالعه کتب بر دانش خود بفزائیم تا برای همه انسان ها مفید فایده باشیم. کسب دانش با آموزش آغاز می شود و اولین مدرسه خانه است و اولین شاگردان مدرسه کودکان هستند که باید برای این جهان و جهان آخرت تربیت شوند. بیایید کودکان خود را برای دوستی و محبت و خدمت به هم نوع تربیت کنیم و از همن امروز کار خود را شروع کنیم زیرا ممکن است که فردا دیر باشد. بیایید فرهنگ گفتگو و تساهل و دوستی را در جهان منتشر کنیم تا دنیای زیباتری برای زندگی داشته باشیم. بهتر است دیدگاه خود را نسبت به زندگی و جهان بهبود بخشیم و نسبت به یکدیگر بخشنده و مهربان باشیم زیرا که خدواند بخشنده و مهربان است. TTK 5.1

مترجم