آرزوی اعصار

1/88

آرزوی اعصار

«پیش گفتار»

در زندگی انسانها، صرفنظر از نژاد و وضعیت زندگی، آرزوهای غیر قابل وصفی برای رسیدن به چیزی وجود دارد که آنان در حال حاضر از داشتن آن محرومند. این آرزو و اشتیاق از جانب خدایی که رحمت و فیض او بیکران است، در سرشت هر انسانی جای دا دهشده است تا که انسان با شرایط و یا دریافت خود چه بد، یا خوب و یا بهتر، نمواند ارضا شود. AA 3.1

خداوند می خواهد که انسان بهترین ها را طلب کند و آن را برای جان خویش مایه برکت جاودانی تلقی کند. AA 3.2

شیطان، آرزوهای دل آدمی را با حیله و نیرنگ منحرف می کند. او به انسان وانمود می کند که این اشتیاق می تواند با لذت بردن، ثروت، راحتی و شهرت و قدرت برآورده شود. اما آنانی که به این طریق، فریب او را خورده اند، در پایان متوجه می شوند نه تنها تنها احساسات انسان را فلج می کند، بلکه روح او را گرسنه و تهی تر از قبل رها می سازد. AA 3.3

هدف خدا این است که اشتیاق و آرزوی قلبی انسان را به سوی کسی سوق دهد که به تنهایی می تواند آنرا برآورده سازد. خداوند ما عیسی مسیح، آرزوی انا را که به او ایمان می آورند، آرزوی خود دانسته و قدرت تحقق بخشیدن آن را دارد، زیرا «خشنودی خدا در این بود که با همه کمال خود در او ساکن شود»، «زیرا الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است» (دوم کولسیان 1 آیه 19 و 2 آیه 9) AA 3.4

حجی نبی از او به عنوان«فضیلت جمیع امت ها» نام می برد. و ما هم می توانیم از او به عنوان «اشتیاق همه عصرها» و «;پادشان همه دورانها» نام ببرید. هدف این کتاب معرفی حضرت عیسی مسیح است، کسی که بواسطه او هر آرزویی می تواند برآورده شود. پیش از این نیز درباره «;زندگی عیسی» کتابهای بسیار خوبی به چاپ رسیده است، که از نظر وقایه نگاری و اطلاعات تاریخی حاوی مطالب با اهمیتی بوده است. کتابهایی که تعالیم و و قایع مهم زندگی عیسی را معرفی و شره داده است. اما حقیقت این است که «عیسی ناصری در کارهای بسیار دیگری نیز کرد که اگر یک به یک نوشته می شد، گمان نمی کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشته ها را می داشت.» ( یوحنا 21 آیه 25) AA 3.5

به هر حال هدف این کتاب، معرفی هماهنگ مربوط به انجیل و یا حتی ارائه وقایع مهم و تعالیم عالیم عالی مربوط به زندگی مسیح نیست، بلکه هدف آن نشان دادن محبت خداست، آنگونه که در پسرش آشکار شد، و زیبایی آسمانی زندگی مسیح است. چیزی که همه می توانند در آن سهیم شوند. هم چنین، هدف این کتاب، رفع حس کنجکاوی افراد و پاسخ داده به سوالات انتقاد آمیز آنان نیست. اما درست همانگونه که عیسی با جذابیت شخصیت عالی و نیکوی خود، شاگردانش را بسوی خود جلب کرد و با حضور ویژه اشت، با قلب آکنده از محبتش و با مصاحبت مداوم و رفع نیازهای ایشان در وقت مصیبت، شخصیت ایشان را از زمینی به آسمانی، از خودخواهی به ایثار، از جهل و تعصب به آگاهی و محبت ایثارگرانه برای نجات همه اقوام و نژادها، تبدیل کرد، به همبن ترتیب هدف این کتاب معرفی منجی مبارک ایت تا بدین وسیله به خواننده کمک کند که با دل و جان به نزد او بیاید و در او همان چیزی را بیابند که شاگردانش یافتند. یعنی عیساس خداوند را که به منتها درجه نجات می دهد و همه انانی که بواسطه او به نزد خدا می آسند، به شباهت الهی خود تبدیل می کند. با این حال معرفی تمام جزیات زندگی منجی کاری غیر ممکن است. چنین کاری مانند این است که سعی کنیم رنگهای رنگین کمان را در یک تابلو نشان دهیم. AA 3.6

در صفحات بعدی، خانم الن جی-وایت، نویسنده کتاب، زنی با تجربه وسیع، عمیق و طولانی در مسایل و موضوعات الهی، زیباییهای تازه ای را درباره زندگی مسیخ معرفی می کند. او حقایق ارزشمند الهی را به شکل بسیار خارق العاده ای بیان می کند و خواننده را از ذخایر عظیم و بی منتهای آسمانی مطلع می سازد. AA 4.1

نور تازه و باشکوه مرب، خورشید عدالت، کاهن اعظم و شفا دهنده تمامی ضعفها و امراض انسانی، دوست مهربان و دلسوز، پادشاهی از نسل داوود، سپر قوم، سرور سلامتی، پادشاه موعود، پدر سرمدی، و امید و آرزوی تمامی اعصار و قومها آشکار می شد.این کتاب تخت حمایت روح القدس وبا این دعا که خداوند و روح او، کلام این کتاب را برای جانهایی که آرزوها و خواسته هایشان هنوز برآورده نشده است، به کلام حیات تبدیل کند. تا که آنان «مسیح و نیروی رستاخیز او را بشناسند و در رنجهای او سهیم شوند»و در بیکران برکات او، در سمت راست او، در «پری شادمانی» سهیم گردند. “امین” AA 4.2

حمید عسگری AA 4.3