Tee Kristuse Juurde

6/13

USK JA JUMALAST VASTUVÕTMINE

Kui Püha Vaim on sinu südametunnistuse elustanud, siis mõistad sa patu patusust. Ning tunnetades patu jõudu, nähes õnnetusi ja pahesid, mida see endaga kaasa toob, hakkad sa pattu vihkama. Sa tunned, et patt on sind Jumalast lahutanud ja sa oled kurjuse jõudude ori. Mida rohkem sa võitled, seda enam veendud enda abituses. Su ajendid ja süda pole puhtad. Sa näed, et elu on täis omakasupüüdlikkust ja pattu. Sa otsid andestust, puhastust ja vabastamist. Mida saad sa aga teha, et Jumalaga kooskõlla jõuda, Tema sarnaseks saada? TKJ 23.1

Sa vajad rahu — taeva andestust, rahu ja armastust hingele. Raha eest ei saa seda muretseda. Tarkusega ei saa seda kätte. Ära loodagi seda oma jõupingutustega saavutada. Jumal pakub seda sulle kingiks, “ilma rahata, ilma hinnata” (Jes 55, 1.) See on sinu! Kui tahad, siruta vaid oma käsi ja haara sellest kinni. Issand ütleb: “Kui teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need valge villa sarnaseks” (Jes 1, 18.) “Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu!” (Hes 36, 26.) Sa oled oma patud üles tunnistanud ja südames need hüljanud. Nüüd mine Jeesuse juurde ja palu, et Tema su patud ära võtaks ning sulle uue südame annaks. Siis usu, et Ta teeb ka nii, kuna on seda tõotanud. Kui Jeesus maa peal elas, siis õpetas Ta uskuma, et me seda ka saame, mida Jumal on tõotanud. Kui haigetel oli Jeesuse väesse usku, siis tegi Ta nad terveks. Aidates neid nähtavate asjade kaudu, sisendas Ta usaldust asjadesse, mida ei olnud võimalik näha — juhtides uskuma Tema väesse patte andestada. Selgesti väitis Ta seda halvatu tervekstegemisel: “Aga et te teaksite, et inimese Pojal on meelevald maa peal anda patud andeks”, siis ütleb Ta halvatule: “Tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju!” (Mt 9, 6.) Sedasama ütleb ka evangelist Johannes, kui ta räägib Kristuse imetegudest: “Need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg ja et teil uskudes oleks elu Tema sees.” (Jh 20, 31.) TKJ 23.2

Uhest lihtsast Piibli aruandest Jeesuse tervistamise kohta võime õppida, kuidas uskuda, et Ta ka patud andestab. Jälgime jutustust halvatust Betsata tiigi juures. Vaene kannataja oli abitu, ta polnud 38 aastat oma liikmeid kasutanud. Ent Jeesus ütles: “Tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni!” (Jh 5, 8.) Haige oleks võinud öelda: “Issand, kui Sa mind terveks teed, siis tahan ma Su sõna kuulda.” Tegelikult aga uskus ta Kristuse sõnu, uskus, et on terveks tehtud ja pingutas kohe oma jõudu. Haige tahtis käia — ja tegutsedes Kristuse sõnade kohaselt see soov ka täitus. Jumal andis jõudu. Ta oli terve. TKJ 23.3

Samuti on lugu ka sinuga kui patusega. Sa ei saa oma möödunud patte lunastada, sa ei saa oma südant muuta, end pühaks teha. Aga kõike seda tõotab Jumal teostada Kristuse kaudu. Usu seda tõotust! Tunnista oma patud ja anna ennast Jumalale! Soovi Teda teenida! Ja nii kindlasti, nagu sa seda teed, täidab Jumal oma sõna ka sinu suhtes. Kui sa usud tõotust, usud, et oled puhtaks saanud, andestuse leidnud, siis hoolitseb Jumal, et see nii ka oleks. Sind on terveks tehtud just nii nagu halvatu, kes sai Kristuselt jõu, kui ta uskus, et on terve. See saab olema ka sinu puhul just samamoodi, kui sa seda usud. TKJ 24.1

Ära oota, kuni tunned end terveks saanud olevat, ütle vaid: “Ma usun seda, see on nii. Mitte, et ma seda tunneksin, vaid sellepärast, et Jumal on seda tõotanud.” TKJ 24.2

Jeesus ütleb: “Kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis saab see teile.” (Mrk 11, 24.) Selle tõotuse juurde kuulub tingimus — paluda kooskõlas Jumala tahtega. Jumal aga tahab meid puhastada pattudest ja teha oma lasteks, kes on võimelised püha elu elama. Sellepärast võime neid õnnistusi usus paluda ja Jumalat nende saamise eest tänada. Meie eesõigus on Jeesuse juurde minna, puhtaks saada ning seista käsuseaduse ees häbi või südametunnistuse piinu tundmata. “Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha järele, vaid Vaimu järele.” (Rm 8, 1.) TKJ 24.3

Nüüdsest peale ei ole sa enam enese päralt, vaid oled kalli hinna eest ostetud. “Teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu Talle kalli verega.” (1. Pt 1, 18.) Niisuguse kalli verega! Lihtsa toimingu läbi, et usud Jumalat, on Püha Vaim sünnitanud sinu südames uue elu. Sa oled kui laps sündinud Jumala perekonda ja Ta armastab sind nagu oma poega. TKJ 24.4

Nüüd, kui oled end Jeesusele andnud, ära tagane, ära eemaldu Temast, vaid ütle päevast-päeva: “Ma olen Kristuse oma, olen end Talle andnud.” Palu, et Ta annaks sulle oma Vaimu ja hoiaks sind oma armus. Nii, nagu sa usu ja pühendumise kaudu Tema lapseks said, pead sa ka Temas elama. Apostel ütleb: “Otsekui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse, Issanda, nõnda käige Temas.” (Kl 2, 6.) Näib, et mõned tunnevad vajadust teatud aeg proovil olla, tõestamaks Issandale, et nad on uuendatud ning võivad seetõttu nõuda Tema õnnistusi. Mitte nii, just nüüd võivad nad Jumala õnnistusi nõuda. Nad peavad saama oma nõrkustele abiks Tema armu ja Vaimu, muidu poleks võimalik kurjusele vastu seista. Jeesus soovib, et tuleksime Tema juurde just sellistena nagu oleme — patustena, abitutena, Temast sõltuvatena. Tulla võime kõigi oma nõrkus- tega., rumalustega ja langeda kahetsedes Tema jalge ette. Talle teeb rõõmu kanda meid oma armastuse kätel, siduda meie haavu ja puhastada meid kõigest ebapuhtast. TKJ 24.5

Just siin eksivad tuhanded, kaheldes Jeesuse soovis andestada neile isiklikult. Jumalat ei võeta Tema sõnast. Kõigil, kes nõustuvad esitatud tingimustega, on eesõigus kogeda andestust, mis ulatub iga patuseni. Ära kahtle, tõotused on mõeldud ka sinu jaoks! Teenivad inglid toovad Kristuselt jõudu ja armu igale usklikule hingele. Keegi pole nii patune, et ei leiaks jõudu, puhtust ja õigust Jeesuses. Jeesus ootab, et ära võtta patuga määritud ja rüvetatud riided ning katta patune õiguse valgete riietega. Ta pakub surma asemel elu. TKJ 25.1

Jumal ei käitu meiega nii nagu surelikud inimesed üksteisega. Tema mõtted on halastuse, armastuse ja õrnima kaastunde mõtted. Ta ütleb: “Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pööraku Jehoova poole, siis halastab Ta tema peale; ja meie Jumala poole, sest Tema annab palju andeks.” (Jes 55, 7. ) “Ma kaotan su üleastumised nagu pilvituse ja su patud nagu pilve.” (Jes 44, 22.) “Sest mul ei ole head meelt surija surmast. Seepärast pöörduge ja elage.” (Hes 18, 32.) Saatan on valmis röövima Jumala kindlaid, õndsakstegevaid tõotusi. Ta soovib hingest riisuda iga lootusesädeme ja valguskiire. Ära luba tal seda teha! Ära kuula kiusajat, vaid ütle: “Jeesus on surnud selleks, et mina võiksin elada. Tema armastab mind ja ei taha, et hukkuksin. Mul on kaastundlik Taevane Isa. Kuigi olen Tema armastust kuritarvitanud, kuigi olen õnnistusi, mida Ta mulle on jaganud, raisanud, siiski tahan tõusta, oma Isa juurde minna ja öelda: “Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja Sinu ees, ega ole enam väärt, et mind Su pojaks hüütakse. Pea mind kui üht palgalist.”” Tähendamissõnas jutustatakse ka sellest, kuidas eksija vastu võetakse: “Aga kui ta alles kaugel oli, siis nägi teda tema isa ja tal hakkas hale meel ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela ja andis temale suud.” (Lk. 15, 18—20.) Kuid isegi see õrn ja südantliigutav tähendamissõna jääb taevase Isa lõputu kaastunde väljendamisel küündimatuks. Issand kuulutab oma prohveti läbi: “Ma olen sind igavese armastusega armastanud, seepärast olen ma sind heldusega tõmmanud.” (Jer 31, 3.) Kui patune veel isamajast kaugel, võõral maal oma varandust raiskamas, igatseb teda Isa süda. Iga kord, kui hinges tärkab igatsus Jumala poole pöörduda, on tegemist Tema Vaimu õrna palvega, mis anub ja tõmbab eksijat Isa armastava südame juurde. Kui nüüd sinu ees on nii imelised Piibli tõotused, kas võid siis veel maad anda kahtlustele? TKJ 25.2

Kui vaene patune igatseb pöörduda, oma patud maha jätta ja kahetsedes Tema jalge ette tulla, kas usud siis, et Issand võiks seda karmilt keelata? Kadugu sellised mõtted! Sellise mõtte hellitamine kurvastab Taevaisa sedavõrd, et see pole võrreldav ühegi kurvastusega sinu hinges. Jumal vihkab pattu, kuid armastab patust. Ta andis ennast Kristuse isikus, et päästa kõik, kes seda soovivad ning anda neile igavene õnnistus oma auriigis. Kas on veel kindlamat või õrnemat ehk kujundlikumat keelt, mida oleks saanud kasutada selle asemel, mille Tema valis oma armastuse väljendamiseks? “Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kuigi nad unustaksid, siis mina ei unusta sind mitte!” (Jes 49, 15.) TKJ 25.3

Vaata üles, kes sa kahtled ja hirmu tunned. Jeesus elab, et meie eest kosta. Täna Jumalat, et Ta on oma armsa Poja kinkinud ja palu, et Tema surm sinu eest poleks asjatu. Püha Vaim kutsub sind täna. Tule terve oma südamega Jeesuse juurde, ja sa võid nõuda Tema õnnistusi. TKJ 26.1

Kui sa loed tõotusi, siis pea meeles, et neis väljendub kirjeldamatu armastus ja halastus. Süda täis piiritut armastust tõmbub patuse poole piiritu kaastundega. “Kelles meil on lunastus Tema vere läbi, üleastumiste andeksandmine, andekssaamine.” (Ef 1, 7.) Jah, usu, et Jumal on sinu aitaja! Ta tahab taastada inimeses oma iseloomu. Kui sa lähened Temale ülestunnistamise ja kahetsusega, siis läheneb Tema sulle halastuse ja andeksandmisega. TKJ 26.2