Vidnesbyrd for menigheden bind 9

72/133

I Kristi ydmyghed

I Kristi Ydmyghed.

Intet menneske må søge at knytte andre til sig selv, som om det var hans gerning at kontrollere dem påvirke dem til at gøre dette og at forbyde dem og påvirke dem til at gøre dette og at forbyde dem til at gøre hint, kort sagt, at kommandere, at dirigere, at styre som en officer over for en trop soldater. Således fór præsterne og de øverste frem på Kristi tid; men det er ikke den rette fremgangsmåde. Når sandheden har påvirket tilhørerne og mænd og kvinder har antaget bibelens lære skal de blive behandlet som Kristi Ejendom og ikke som menneskers. Knytter I dem til jer selv, så fører I dem bort fra forbindelsen med kilden til al deres visdom og styrke. De må kende sig selv afhængige af Gud; uden ham kan de ikke vokse i nåden. VM9 146.2

Hvor meget et menneske end kan rose sig af i sin kundskab og visdom, er han dog overmåde uvidende i de åndelige ting, medmindre han stadig modtager vejledning fra den Helligånd. Han må erkende sin fare og sin uduelighed og stole helt på ham, som alene kan bevare de sjæle, der betror sig til hans varetægt, fylde dem med sin ånd og kærlighed til hverandre og derved dygtiggøre dem til at bære vidnesbyrd om, at Gud har sendt sin Søn til verden for at frelse syndere. De omvendte vil være ét i Kristus. Måtte der ikke være nogen uenighed i Guds menighed eller nogen som vil øve myndighed over dem, der stiller sig på sandhedens side. Kristi ydmyge sindelag bør vise sig i alt, hvad vi siger og gør. VM9 146.3

Kristus er den sande menigheds grundvold. Vi har hans usvigelige løfte om, at hans nærværelse og beskyttelse vil ledsage hans troende efterfølgere, når de vandrer i overensstemmelse med hans ord. Helt til enden skal Kristus være den første og største over os. Han er kilden til alt liv og al kraft, til al retfærdighed og hellighed. Og dette er ham for alle, som tager hans åg på sig og lærer af ham at være sagtmodig og ydmyg af hjertet. VM9 147.1

Vort ansvar og vor glæde vil være at finde i forkyndelsen af Jesus for menneskene. Dette er målet med al sand virksomhed. Lad Kristus blev ophøjet og lad os skjule os og vort eget bag ham. Det er en slig selvopofrelse, som har værd for Gud og finder behag hos ham. “Thi så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er “Hellig“: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste, i ånden bøjede for at kalde de bøjedes ånd og de knustes hjerte til live.” Es 57,15 VM9 147.2