Vidnesbyrd for menigheden bind 9

67/133

Betingelserne for tilfredsstillende tjeneste

Betingelserne for tilfredsstillende tjeneste

Som et folk må vi komme i et helligt samfund med Gud. Vi trænger til, at himmelens lys skinner ind i vore hjerter og i vore sinds kamre. Vi trænger til den visdom, som Gud alene kan give, hvis det skal lykkes os at bringe budskabet til disse byer. Lad overalt vore menigheder slutte op i rækkerne. Ingen, der ved dåb har forpligtet sig til at leve for at tjene og ære Gud, bør tage sit løfte tilbage. Der er en verden at frelse. Lad denne tanke tilskynde os til større ofre og mere alvorligt arbejde for dem, der er faret vild. VM9 133.1

Når I følger principperne i Guds ord, vil jeres indflydelse være af værdi for enhver menighed og enhver organisation. I skal komme Herren til hjælp — komme Herren til hjælp som helte. Al intetsigende snak, al letsindighed og spøg, er fjendens lokkemiddel til at berøve jer åndelig styrke. Anstreng jer i Israels Guds navn for at modstå dette onde. Hvis I vil ydmyge jer for Gud, vil han give jer et budskab til dem på vejene og ved gærderne og til dem, der i andre lande trænger til jeres hjælp. Sæt jeres lamper i stand og hold dem brændende, for at I, hvor som helst I går, kan åbenbare de dyrebare lysstråler. VM9 133.2

Hvis vi overgiver os til at tjene Herren, vil han lære os, hvad vi skal gøre. Hvis vi vil komme i et nært forhold til Gud, vil han arbejde sammen med os. Lad os ikke blive så optaget af os selv og vore interesser, at vi glemmer dem, der klatrer op ad den kristne erfarings stie og trænger til vor hjælp. Vi må være rede til at bruge de evner, Gud har givet os, i Herrens værk, rede til i tide og utide at sige noget, der kan være til hjælp og velsignelse. Vejl f menigh bd 3 side 303-310] VM9 134.1

Mine brødre og søstre, tager vi hensyn til de store behov der er i de store byer i øststaterne? Er vi ikke klar over at de må advares om Kristi snarlige komme? Det arbejde vi skal gøre er et vidunderligt stort arbejde. Der er en verden der skal frelses; der er sjæle der skal arbejdes for i øststaternes byer, i de stater hvor budskabet om vor Herres komme først blev forkyndt. Hvem vil give sig selv til denne slags misisonsarbejde? [Hundreder i vort folk, der burde være ude på arbejdsmarken, gør lidt eller intet for at fremme budskabet. De der, har haft alle fordele ved at kende sandheden og som har modtaget undervisning linje på linje, bud på bud, lidt her og lidt her, har et stort ansvar overfor de sjæle, der aldrig har hørt evangeliets sidste budskab. VM9 134.2

Hvis menighedens medlemmer i denne gunstige tid vil komme til Gud i ydmyghed, idet de fjerner al uret fra deres hjerter og rådfører sig med ham for hvert skridt, vil han åbenbare sig for dem og give dem mod i ham. Når menighedsmedlemmerne trofast udfører deres del, vil Herren lede og føre sine udvalgte tjenere og styrke dem i deres betydningsfulde arbejde. Lad os alle forenes, for under megen bøn at holde deres hænder oppe og for at hente klare stråler fra den himmelske helligdom. VM9 134.3

Enden er nær og lister sig snigende og umærkeligt ind på os ligesom tyven, der lydløst nærmer sig om natten. Måtte Herren give, at vi ikke længere skal sove som de andre, så vi kan våge og være ædru. Sandheden vil snart vinde en herlig sejr og alle, der vælger at arbejde sammen med Gud, vil sejre med den. Tiden er kort. Snart kommer natten, hvor ingen kan arbejde. De, der glæder sig over den nærværende sandheds lys, bør nu skynde sig at give sandheden til andre. Herren spørger: “Hvem skal jeg sende?” De, der ønsker at ofre noget for sandhedens skyld, bør nu svare: “Her er jeg, send mig.” Es.6,8 Vejl f menigh bd 3 side 310] VM9 135.1

[Måtte de, som bærer ansvar, lægge sig på hjerte, at det er Helligåndens værk at bestemme udviklingens gang. Det er Herren, som styrer. Det er ikke vor gerning at danne dem, vi virker for, efter vore Idéer; Kristus må sætte sit præg på dem. Han følger ikke noget menneskeligt mønster. Han virker i overensstemmelse med sit eget sind og sin Ånd. Det er menneskenes gerning at åbenbare for verden, hvad Kristus har gjort for hans sjæl; ved Guds nåde får menneskene “Del i den guddommelige natur”, idet “de flyr bort fra fordærvelsen i verden, som kommer af lysten”. De ædlere egenskaber styrkes og adles hos dem, der tager imod Kristus; han bliver skikket og dygtiggjort til at virke for Gud. VM9 135.2

Mange af verdens lærde har fået en så høj uddannelse at de ikke er skikket til at virke for det almene folk. Deres kundskab er for kompleks. Den svæver højt, men finder ingen ankerplads, Oplyste forretningsmænd ønsker helst at høre den enkle sandhed således som Jesus forkyndte den, da han var på jorden, — den sandhed, som han siger er ånd og liv. Hans ord er som blade fra livets træ. Hvad menneskene for tiden behøver er at se Kristi liv genspejlet i troende mænds og kvinders liv. Det menneske, som Kristus vejleder og forædler og renser gennem Åndens helliggørelse, øver den største indflydelse til sandhedens udbredelse. VM9 135.3

Kristus har givet os fuldmagt til at “gå ud i alverden” og forkynde evangeliet for al skabningen. Mark 16,15. Alle må få anledning til at høre advarslen. En herlig belønning loves dem, som løber på troendes bane. Hvis de holder ud og vedbliver at løbe, til målet nåes, vil de få en uforgængelig krone. Vidnesbyrd 9. bd side 103.] VM9 136.1

Opelsk en fredfuldhed og betro jeres sjæles varetægt til Gud som en trofast Skaber. Han vil tage vare på det som overdraget til hans forvaring. Han er ikke tilfreds med at vi skal dække om hans alter med vore tårer og klager. I har allerede nu nok at prise Gud for, hvis I ikke ser andre sjæle omvendes. Men det gode arbejde vil gå videre hvis I blot vil gå fremad og ikke prøve at tilpasse noget efter jeres egne ideer. Lad Guds fred herske i jeres hjerter og vær taknemmelige. Lad Herren have rum til at arbejde. Bloker ikke hans vej. Han kan og vil arbejde hvis vi vil tillade ham det. VM9 136.2

Selvom store planer bør lægges, må der vises stor omhyggelighed for at arbejdet i hver gren af værket er harmonisk forenet med dem i andre grene og således udgøre et fuldstændigt hele. VM9 136.3