Vidnesbyrd for menigheden bind 9

65/133

Det personlige arbejdes betydning

Det personlige arbejdes betydning

Vore menighedsmedlemmer burde arbejde mere med at holde bibellæsninger og udbrede vor litteratur fra hus til hus. En kristelig karakter kan kun udvikles symmetrisk og fuldkommet, når det menneskelige redskab betragter det som en privilegium at arbejde uegennyttigt med at forkynde sandheden og støtte Guds sag med sine midler. Vi må alle så ved alle vande, idet vi bevarer vore sjæle i Guds kærlighed og arbejder, medens det er dag og bruger de midler, Herren har givet os til at gøre den pligt, der ligger os nærmest. Alt, hvad vore hænder begynder på, skal vi fuldføre med trofasthed. Hvilket offer, vi end bliver kaldet til at bringe, skal vi bringe med glæde. Når vi sår ved alle vande, vil vi komme til at erkende, at “den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt.” 2 Kor. 9,6. VM9 127.1

Kristi eksempel må efterfølges af dem, der hævder at være hans børn. Afhjælp jeres medmenneskers fysiske behov og deres taknemmelighed vil nedbryde bariererne og sæt jer i stand til at nå deres hjerter. Overvej alvorligt dette mene. Som menigheder har I haft anledning til at arbejde sammen med Gud. Hvis I havde adlydt Guds ord og påbegyndt denne gerning, ville I være blevet velsignet og opmuntret og have vundet en rig erfaring. I ville som Guds menneskelige redskaber have været travlt beskæftiget med en plan til at redde, genoprette og frelse. Denne plan ville ikke stå stille, men udvikle sig og gå fra nåde til nåde og fra kraft til kraft. VM9 127.2

Herren har vist mig det arbejde, der skal udføres i vore byer. De troende i disse byder skal arbejde for Gud i nærheden af deres hjem. De skal arbejde stille og ydmygt, medens de bringer himmelens atmosfære med sig overalt, hvor de går. Hvis de lader selvet ude af betragtning, idet de altid viser hen til Kristus, vil kraften i deres indflydelse kunne mærkes. VM9 128.1

Det er ikke Herrens hensigt, at det skal overlades til prædikanterne at udføre størstedelen af arbejdet med at så sandhedens sæd. Mænd, der ikke er kaldet til prædikegerningen, skal arbejde for deres Mester i forhold til deres forskellige evner. Når en arbejder uforbeholdent overgiver sig til at tjene Herren, vil han opnå en erfaring, der sætter ham i stand til at arbejde med større og større fremgang for Mesteren. Den indflydelse, der drog ham til Kristus, hjælper ham til at drage andre til Kristus. Han bliver måske aldrig tildelt et arbejde som offentlig taler, men han er alligevel en Guds tjener og hans arbejde vidner om, at han er født af Gud. VM9 128.2

Kvinder såvel som mænd kan deltage i arbejdet med at så sandhedens sæd, hvor den kan udvikles og blive klart synlig. De kan indtage deres plads i denne krisetid og Herren vil virke gennem dem. Hvis de har sans for deres pligt og arbejder under Guds Ånds indflydelse, vil de vise netop den selvbeherskelse, der er nødvendig i denne tid. Frelseren vil lade sit ansigts lys skinne på disse selvofrende kvinder og det vil give dem en kraft, der overgår mændenes. De kan udføre et arbejde blandt familier, som mænd ikke kan gøre; et arbejde der berører det indre liv. De kan komme hjerter nær, som mænd ikke kan nå. Deres arbejde er tiltrængt. Betænksomme og ydmyge kvinder kan gøre et godt arbejde ved at forklare sandheden for mennesker i deres hjem. Når Guds ord således bliver forklaret, vil det udføre sit gennemsyrende arbejde og ved dets indflydelse vil hele familier blive omvendt. VM9 128.3

Mine brødre og søstre, overvej jeres planer. Grib enhver anledning til at tale med jeres naboer og bekendte eller læse noget for dem fra bøger, der indeholder sandheden for vor tid. Vis, at i betragter sjælenes frelse, som Kristus gav så stort et offer for, som det vigtigste. VM9 129.1

I arbejdet for fortabte sjæle har i engles selskab. Tusinde tusinder og titusend titusinder engle venter på at arbejde med medlemmerne i vore menigheder for at viderebringe lyset, som Gud så gavmildt har givet, for at et folk kan blive beredt på Kristi genkomst. “Nu er det en nåderig stund, se, nu er det frelsens dag!” Enhver familie bør under alvorlig bøn søge Herren om hjælp til at gøre Guds gerning. VM9 129.2

Gå ikke de små ting forbi for at søge efter en større gerning. Du kan måske gøre en ringe gerning med held, men komme fuldstændig til kort under forsøget på at udføre en større gerning og henfalde til modløshed. Tag fat hvor som helst du ser, at der er et arbejde, der skal gøres. Hvad enten du er rig eller fattig, stor eller lille, kalder Gud dig til en aktiv tjeneste for ham. Det er, når du sætter hele din kraft ind på at udføre hvad din hånd finder styrke til, at du vil udvikle talenter og anlæg for arbejdet. Det er ved at forsømme sine daglige anledninger, at du bliver ufrugtbar og visner bort. Det er grunden til, at der er så mange træer uden frugt i Herrens vingård. VM9 129.3

Inden for hjemmets kreds, ved din nabos kamin og ved den syges seng kan du på en stille måde læse fra Bibelen og tale et ord om Jesus og sandheden. Således kan der sås en dyrebar sæd, der vil vokse op og bære frugt lang tid efter. VM9 129.4

Der er et missionsarbejde at udføre på mange lidet lovende steder. Det er nødvendigt, at missionsånden griber vore sjæle og inspirerer os til at nå nogle, vi ikke havde planlagt at arbejde for og på steder og med metoder, vi aldrig havde tænkt på. Herren har sin plan for udsoningen af evangeliets sæd. Når vi sår i overensstemmelse med hans vilje, vil hans udsæd blive mangfoldiggjort, så hans ord kan nå tusinder, der aldrig har hørt sandheden. VM9 130.1

Anledninger tilbyder sig overalt. Træng ind overalt, hvor Forsynet baner vejen. Øjnene trænger til at blive salvet med den himmelske øjensalve for at kunne se og sanse anledningerne. Gud kalder nu på lysvågne missionærer. Muligheder og fremgangsmåder vil vise sig for os. Vi må kunne se og forstå Forsynets anledninger. VM9 130.2

Guds sendebud har fået befaling til at optage netop det arbejde, Kristus udførte, da han var her på jorden. De skal tage fat på enhver arbejdsgren, han virkede i. Alvorligt og oprigtigt skal de fortælle mennesker om himmelens uransagelige rigdom og uforgængelige skat. De skal være fyldt med den Hellige Ånd. De skal gentage himmelens tilbud om fred og tilgivelse. De skal vise hen til portene i Guds stad og sige: “Salige er de, som tvætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gennem portene gå ind i staden..” Åb. 22,14. VM9 130.3