Vidnesbyrd for menigheden bind 9

125/133

En advarsel

En advarsel

“Da gav han sig til at revse de byer, hvor hans fleste kraftige gerninger var gjort, fordi de ikke havde omvendt sig: “Ve dig, Korazin! ve dig, Betsajda! thi hvis de kraftige gerninger, som er sket i jer, var sket i Tyrus og Zidon, så havde de for længe siden vendt sig i sæk og aske. Men jeg siger jer: Det skal gå Tyrus og Zidon tåleligere på dommens dag end jer. VM9 265.2

“Og du, Kapernaum! Mon du skal ophøjes indtil himmelen? Til Dødsriget skal du fare ned! thi hvis de kraftige gerninger, som er sket i dig, var sket i Sodoma, da var den blevet stående til den dag i dag. Men jeg siger jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.” VM9 265.3

“På den tid tog Jesus til orde og sagde: “Jeg priser dig, Fader, himmelens og jordens Herre! fordi du har skjult dette for de vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige. Ja, Fader! thi således skete det, som var din vilje. Alt er overgivet mig af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen og ingen kender Faderen uden Sønnen og den, for hvem Sønnen vil åbenbare ham. VM9 265.4

“Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle.” Thi mit åg er gavnligt og min byrde er let.” Matt. 11,20-30. VM9 265.5

Det er altid sikrest at være ydmyg, sagtmodig og mild, men på samme tid må vi stå fast som klippen angående Kristi lære. Hans vejledende ord skal nøjagtig efterfølges. Man må ikke tabe et ord af syne. Sandheden vil bestå til evig tid. Vi må aldrig sætte vor tillid til løgn og forstillelse. De, som gør dette, vil engang opdage, at det kostede dem det evige liv. Vi må nu sætte vore fødder på den rette sti, så at ikke det halte skal vrides af led. Når de halte ledes bort fra den sikre sti, hvem er så ansvarlig andre end de, som ledte dem vild? De har tilsidesat hans råd, hvis ord er evigt liv og i stedet antaget det bedrageri, som er kommet fra løgnens fader. VM9 266.1

Jeg har noget at sige til alle dem, som tænker, at de kan være trygge, når de søger deres uddannelse i Battle Creek. Herren har udslettet to store institutioner, som vi havde i Battle Creek og han har givet advarsel efter advarsel, ligesom Kristus advarede Betsajda og Kapernaum. Det er nødvendigt med alvor at lytte opmærksomt til hvert ord, som udgår af Guds mund. Det er umuligt at afvige af Kristi ord, uden at man begår synd. Frelseren opfordrer de fejlende til anger. De, som ydmyger deres hjerter og bekender deres synder vil blive benået. Deres overtrædelser vil blive tilgivet, men den mand, som tænker, at dersom han skulle bekende sin synd, ville han vise tegn på svaghed, vil ikke finde tilgivelse. Han vil ikke komme til at se Kristus som sin Forløser, men han vil fortsætte i overtrædelse og begå fejltrin og lægge synd til synd. Hvad vil en sådan gøre den dag, bøgerne bliver åbnet og hvert menneske bliver dømt efter det, der står i bøgerne? VM9 266.2

Det er nødvendigt nøje at studere det femte kapitel i Åbenbaringen. Dette er af største betydning for dem, som skal udføre en del af Guds værk i disse sidste dage. Der er nogle, som er bedraget, de forstår ikke, hvad der kommer over jorden. De, som har tilladt deres sind at blive usikre med hensyn til, hvad synd er, er frygteligt bedraget. Hvis de ikke foretager en beslutsom forandring vil de blive fundet for lette, når Gud fælder dom over menneskenes børn. De har overtrådt loven og brudt den evige pagt og de vil få løn efter deres gerninger. VM9 267.1

“Og jeg så Lammet bryde det sjette segl; da kom der et stort jordskælv og solen blev sort som en sørgedragt og hele månen blev som blod. Og himmelens stjerner faldt ned på jorden, ligesom et figentræ kaster sine umodne figener, når det rystes af en stærk storm. Og himmelen forsvandt som en bogrulle, der rulles sammen og alle bjerge og øer blev flyttet fra deres plads. Og jordens konger og stormændene og hærførerne og de rige og de mægtige og alle trælle og frie skjulte sig i huler og mellem bjerge og klipper og de sagde til bjergene og klipperne: “Fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen og for Lammets vrede! Thi deres vredes store dag er kommet; hvem kan da bestå?” Åb.6,12-17 VM9 267.2

“Derefter så jeg og se, en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål stod foran tronen og foran Lammet iførte lange, hvide klæder og med palmegrene i hænderne; og de råbte med høj røst og sagde: “Frelsen tilhører vor Gud, som sidder på tronen og Lammet.”..... “Det er dem, som kommer fra den store trængsel og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel; og han, som sidder på tronen, skal opslå sit telt over dem. “De skal ikke sulte mere og ikke tørste mere, ikke heller skal sol eller nogen hede stikke dem.” Thi Lammet, som står midt for tronen, skal være deres hyrde og lede dem til kilderne med livets vand; og “Gud skal tørre hver tåre af deres øjne.” Åb. 7.9-17 VM9 267.3

I disse skriftsteder ser vi to grupper. Den ene gruppe tillod sig at blive bedraget og de to parti med dem, som er i uoverensstemmelse med Herren. De misfortolkede de budskaber, der blev sendt dem og klædte sig i selvretfærdighed. Synden var ikke syndfuld i deres øjne. De forkyndte usandheder som sandhed og mange sjæle blev ledt vild af dem. VM9 268.1

Vi trænger til at give agt på os selv. Advarsler er blevet givet. Kan vi ikke se opfyldelsen af de forudsigelser, Kristus udtalte og som er nedskrevet i Luk. 21? Nådetiden varer endnu ved og det er vor forret, at gribe det håb, som tilbydes os i evangeliet. Lad os angre og blive omvendt og give slip på vore synder, så de kan blive udslettet. “himmelen og jorden skal forgå; men mine ord skal ingenlunde forgå. Men vogt jer, at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og drukkenskab og timelige bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer. Thi som en snare skal den komme over alle dem, der bor på hele jordens flade. Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt dette, som skal ske og til at bestå for Menneskesønnen.” Luk. 21,33-36 VM9 268.2

Skal Kristi advarsler lyde upåagtet? Skal vi ikke anstrenge os flittigt for at omvende os nu, mens barmhjertighedens nådige stemme stadig lyder? VM9 269.1

“Våg derfor, thi I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det skal I vide, at hvis husbonden vidste, i hvilken nattevagt tyven kom, så ville han våge og ikke finde sig i, at der skete indbrud i hans hus. Derfor vær også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer. Hvem er så den tro og kloge tjener, som hans herre har sat over sit tyende til at give dem deres mad i rette tid? Salig er den tjener, som hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan. Sandelig siger jeg eder: han vil sætte ham over alt, hvad han ejer. Men hvis det er en dårlig tjener, der tænker ved sig selv: “Min herre lader vente På sig” og så giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre, da skal den tjeners herre komme på en dag, han ikke venter og i en time, han ikke kender og sønderhugge ham og give ham plads blandt hyklerne; der skal der være gråd og tænderskæren.” Matt. 24, 42-51. Vejl f menigh bd 3 side 360-365] VM9 269.2