Vidnesbyrd for menigheden bind 9

109/133

En missionsmarks behov

EN MISSIONSMARKS BEHOV.
I flere år har Herren undervist sit folk om nødvendigheden af at optage virksomhed blandt de sorte i Sydstaterne. Det moralske mørke på dette missionsfelt er i sig selv et kraftig indlæg til fordel for udøvelsen af stor gavmildhed. I det forbigangne har enkelte søskende gjort, hvad de kunne, for at hjælpe denne gren i virksomheden; og deres godgørenhed er blevet belønnet med en indsamling af sjæle.
VM9 225.1

Skønt der endnu står meget tilbage af at gøre for den sorte befolkning, har vi dog grund til at være taknemmelige for den gode begyndelse, som er gjort. I et af de senere numre af The Gospel Herald [1907] berettes, at for “femten år siden var der ikke over tyve sorte syvende-dags adventister syd for den såkaldte Mason og Dixon linje; men nu er der over syv hundrede. For tolv år siden fandtes der bare en syvende-dags adventistmenighed bestående af sorte søskende; nu er der 50, foruden dem i Afrika og Vestindien.... Det forløbne år betalte de sorte trossøskende i de Forenede Stater tiende til et beløb af $5000; for femten år siden indkom der ikke over 50 dollars.” VM9 225.2

Lad os takke Gud, kære søskende og være ved godt mod! Gud blotter sin arm for at gøre en stor gerning på dette missionsfelt inden for vort eget lands grænser. Han giver nu sit folk usædvanelige anledninger til at vinde sejre for Adventbudskabet i Sydstaterne. Især bør vi vise gavmildhed når det årlige offer til vedligeholdelsen af virksomheden blandt de sorte optages. Gud har vist os stor tillid, idet han har sat os til husholdere over sine midler og sin rige nåde og nu overlader han de fattige, lidende og fortrykte, de, som er bundet i overtroens og vildfarelsens lænker, til os og forsikrer os, at om vi behandler dem godt, vil han godkende vor velgerning, som om den var udvist mod ham selv. “Hvad I har gjort imod én af disse mine mindste brødre”, siger han, “det har I gjort imod mig.” Matt 25,40 VM9 225.3

Der er tusinder af sorte i Sydstaterne, som nu kan løftes op på et højere stade og blive redskaber, gennem hvem Gud kan virke for deres eget folk, hvis de får den hjælp, som Gud pålægger os at yde dem. Der findes mængder af mænd og kvinder i disse stater, som erkender sine dybe fattigdom og trang til fremskridt. Og når trofaste lærere kommer for at oplade skrifterne for dem og fremholde sandheden i deres oprindelige renhed, så vil mørket blive fjernet. Sandhedens klare lysstråler vil oplyse enhver sjæl, som søger efter lys og sandhed. Og de, som har nydt større anledning, vil ledes til at foretage en grundig undersøgelse af de lærdomme, som Gud har åbenbaret for os i de hellige skrifter. Mange vil blive lært af Herren. De vil få den rette undervisning af den store Lærer og med glæde tage imod sandheder, som kan hellige og forædle sind og tanker. Guds moralske billede vil blive genoprettet i sjælen og mange vil blive delagtige i frelsen gennem Kristus. VM9 226.1

Mine kære trossøskende, Kristus siger til eder: “Løft jeres øjne op og se på denne missionsmark i Sydstaterne; den behøver arbejdere — såmænd og høstfolk. Den har brug for jeres midler til underhold af disse arbejdere.” Kristi nåde er uendelig, den er en Guds gave. Hvorfor skulle så ikke dette forsømte folk blive delagtiggjort i de kristnes håb, frimodighed og tro? Der er solskin i Hjertet for alle, som vil tage imod Kristus. Vidnesbyrd 9. bd side 151?177.]
September 1907
VM9 226.2