Vidnesbyrd for menigheden bind 9

99/133

Sektion seks
Den sorte race.
Behovet for arbejdere blandt negerne

BEHOVET FOR ARBEJDERE BLANDT NEGERNE
Der burde lægges bestemte planer til at uddanne og oplære sorte mænd og kvinder til at virke som missionærer i Sydstaterne i Amerika. Kristelige sorte elever burde berede sig for at forkynde sandheden for sine landsmænd. De, som lægger Herrens frygt til grund for sin visdom og tager imod erfarne mænds råd, kan udføre en velsignelsesrig gerning blandt negerne ved at meddele sit eget folk den nærværende sandheds lys. Enhver arbejder, som virker i ydmyghed og harmoni med sine brødre, vil blive en lysbærer for de mange, som sidder i uvidenhedens og overtroens mørke.
VM9 199.1

Lad vore sorte brødre og søstre, som går og tænker på, om de ikke også er i stand til at virke blandt den hvide befolkning, optage missionsgerningen blandt de sorte. Der gives ypperligere anledninger for intelligente sorte mænd og kvinder til at virke for sine egne landsmænd. Der er endnu meget at gøre i Sydstaterne. Især bør der virkes i de større byer. I alle disse byer findes der negere i tusindtal og disse må få en anledning til at høre nådens advarende budskab. Lad missionsånden blive vakt i de sorte menighedsmedlemmers hjerter. Lad der blive virket trofast for dem, som ikke kender sandheden. VM9 199.2

Til enhver sort broder og søster har jeg dette at sige: Se på stillingen, som den er. Spørg dig selv: “Når jeg betragter de mange anledninger og fordele, jeg nyder, hvor meget skylder jeg så Herren derfor? Hvorledes kan jeg mest fordelagtigt gøre brug af den kundskab, det har behaget Gud at give mig? Burde jeg ikke gå til mine landsmænd med bibelens ord og forkynde sandheden for dem? Går ikke tusinder til grunde af mangel på den kundskab, som jeg kunne meddele dem, hvis jeg ville underkaste mig Guds vilje, så at han kunne bruge mig som sit redskab? Har jeg ikke en gerning at gøre for mine fortrykte, forsagte medbrødre?” VM9 200.1

Feltet i Sydstaterne vanrøgtes af mangel på fornødne arbejdere. Vil I gå jeres egne forbi uden at gøre nogen anstrengelse for at hjælpe dem, eller vil I ydmyge jer og virke for at frelse de fortabte? I kan gøre denne gerning, når I ydmyger jer for Gud. I tillid til ham vil I finde Fred og trøst; men følger I jeres egne fortsætter og går jeres egne veje, vil I finde torne og tidsler på vejen og miste belønningen. VM9 200.2

Tiden er kort og det I gør, må I gøre snart. Bestem jer for at købe den belejlige tid. Søg ikke jeres egne forsørgelser. Tag jer sammen! Grib fat på arbejdet med nye fortsætter. Herren vil rydde vejen for jer. Gør jer umage til det yderste at ligne Jesus i jeres gerning og stol i ydmyghed og beskedenhed på ham, så I kan få den styrke, I behøver. Kom til en klar forståelse af den gerning, som Herren giver jer at gøre og i fuld tillid til Gud vil I vokse i styrke og nåde og få evne til at virke flittig og ihærdig for jeres landsmænd, medens det endnu er dag; thi natten kommer og da kan ingen arbejde. VM9 200.3

Der er stor behov for missionsarbejde af alle slags i Sydstaterne. Uden den mindste tøven bør arbejderne uddannes til at træde ind på dette missionsfelt. Vort samfund burde tilvejebringe et fond til uddannelse af mænd og kvinder i Sydstaterne, sådanne som er vant til klimaet og kan virke der uden skade for helbredet. VM9 200.4

Lovende unge mænd og kvinder bør uddannes for lærer gerningen. Og disse gives de bedste betingelser. Skolehuse og forsamlingslokaler burde opføres på forskellige steder og lærere ansættes. VM9 201.1

De, som i årevis har virket for negerne, er i stand til at give råd med hensyn til oprettelsen af sådanne skoler. Så vidt muligt ville det være mest fordelagtigt at oprette disse skoler udenfor byerne. Men i byerne findes der mange børn, som kunne gå til skoler, som ligger ude på landet; og for at disse også kan få anledning til skolegang, bør skoler oprettes i byerne såvel som på landet. VM9 201.2

I disse skoler skal børnene og ungdommen lære mere end bare at læse. Undervisning i håndgerning bør gives i disse skoler. Der bør også gives eleverne anledninger til at lære et eller andet håndværk, hvorved de kan tjene til sit levebrød. VM9 201.3

Det påhviler menighederne i Nordstaterne såvel som i Sydstaterne at gøre, hvad de kan, for at vedligeholde skolevirksomheden for den sorte befolknings børn. De skoler, som allerede er oprettet, bør støttes og påbegyndelsen af nye skoler vil kræve endnu flere midler. Gid alle søskende af hele sit hjerte ville gøre sit til, at disse skoler kunne blive grundlagt på en sund basis. VM9 201.4

Ved siden af denne skolegerning kan vore sorte brødre også gøre et velsignet arbejde ved at påbegynde og vedligeholde søndags- og sabbatsskoler blandt sine landsmænd — skoler, i hvilke de unge kan blive undervist af lærere, hvis hjerter slår varmt af kærlighed til arme syndere. VM9 201.5

Anledninger til denne slags missionsarbejde tilbyder sig stadig i Sydstaterne og mange forstandige, kristne sorte mænd vil blive kaldt ud i arbejdet. Men af visse grunde er der mest hensigtsmæssigt at sætte hvide brødre til ledere. Vi er alle lemmer på et og samme legeme og vi er alene fuldkomne i Jesus Kristus, som vil løfte sit folk og fra den usselhed, som synden har trukket dem ned i og stille dem på højder, hvor de kan blive anerkendt i de himmelske sale som Guds medarbejdere. VM9 202.1

Der er arbejde at udføre på mange vanskelige steder og fra disse vanskelige steder vil der komme dygtige arbejdere. Virksomheden må drives på en sådan måde, at sorte brødre kan blive uddannet til at virke for sine egne. Blandt de sorte findes mange, som er udrustet med evner og dygtighed. Lad os opsøge disse mænd og kvinder og oplære dem til at virke for sjælens frelse. Gud vil samvirke med dem og give dem fremgang. VM9 202.2