Křesťanská Služba

1/266

KŘESŤANSKÁ SLUŽBA

ÚVODOM

Snaha poučit’ všetkých křesťanských spolupracovníkov hlavne o naliehavosti, doležitosti, metodach a význame opravdivej, posvátenej misijnej služby viedla k pozornému prieskumu inspirovaných spisov a k příprave tohto diela, ktoré by sa dalo výstižné nadpísať: Encyklopédia výrokov o kresťanskej službě. KS 5.1

Nijako netvrdíme, že nasledujúce stránky vyčerpávajú všetko, čo sa o kresťanskej službe nachádza v spisoch Ducha prorockého. Chcú však spol’ahlivo sprístupniť prebohaté zdroje, z ktorých kresťanský pracovník može vždy čerpat’ poučenie o záchrane l’udí. KS 5.2

Pri vyberaní citátov z roznych informačných práme nov snažili sme sa svedomite zachovat’ myšlienkové celky podl’a zámeru autorky. Dúfame , že výber bude významnou pomockou pre kazatel’ov a vedúcich všetkých odvetví diela a že ho ocenia hlavně tí, ktorých srdca sa dotkol duch božského Misionára, Ježiša Krista, a ktorí “rozumejú časom, vediac , čo má robit’ Izrael”. KS 5.3

Vyjadrujeme tu vďaku sekretariátu Vnútromisijného oddelenia Generálnej konferencie ako aj ostatným kres-ťanským pracovníkom za ich vzácnu pomoc pri čítaní určených kníh a pri vol’be citátov pre tento výber. Ich podnetné návrhy znamenali mnoho pre zúplnenie a dokončeme diela. KS 5.4

Vnútromisijné oddelenie Generálnej konferencie