Proroci a králové

1/70

Proroci a králové

Předmluva

Proroci a králové jsou druhým v řadě pěti znamenitých svazků, které zahrnují dějiny náboženství. Byl napsán jako poslední z této řady knih a jako poslední z mnoha děl, jež vyšla z pera Ellen G. Whiteové. Po sedmdesát let, v nichž kázala a psala v Americe a v jiných zemích, nepřestávala Ellen G. Whiteová poukazovat svým posluchačům na širší význam dějinných událostí a zjevovat, že do lidských záležitostí zasahují neviditelné vlivy spravedlnosti a zla - ruka Boží a dílo velkého nepřítele. PK 7.1

Spisovatelka s hlubokým jasnozřením do díla prozřetelnosti odlhaluje oponu a zjevuje filosofii dějin, jíž minulé události nabývají věčného významu. Tuto filosofii vyjadřuje takto: PK 7.2

“Síla národů a jednotlivců nevyrůstá z příznivých okolností, jež je zdánlivě činí nepřemožitelnými; nespočívá v jejich velikosti, jíž se pyšní. Jediné, co národy a jednotlivce může učinit velkými nebo silnými, je moc a úmysl Boží. Tím, jak se stavějí k úmyslu Božímu, rozhodují sami o svém vlastním osudu.” PK 7.3

“Dějiny člověka vyprávějí o tom, co člověk vykonal, o jeho vítězstvích v bojích, o jeho úspěšné cestě k světské velikosti. Dějiny Boží líčí člověka, jak ho vidí nebe.” PK 7.4

Tento díl, “Proroci a králové”, začíná vyprávěním o Šalomounově slavné vládě nad Izraelem, jednotným královstvím s chrámem Hospodinovým - střediskem pravé bohoslužby. Jsou v něm vylíčeny střídavé poměry vyvoleného národa těšícího se přízni Boží, který kolísá mezi věrností Bohu a službou bohům, jež vyznávají národy žijící kolem nich. Na tomto rozhodném úseku dějin tohoto světa jsou jasně patrny vzrušující důkazy zuřícího boje mezi Kristem a satanem o srdce a věrnost lidí. PK 7.5

Kniha strhujícím způsobem vypráví o řadě známých postav - o moudrém Šalomounovi, jehož moudrost ho neuchránila před hříchem, o Jeroboámovi, sobeckém politikovi, a o neblahých následcích, jež měla jeho vláda, o mocném a neohroženém Eliášovi, o Elizeovi, proroku míru a nápravy, o strašném a bezbožném Achasovi, o věrném a dobrosrdečném Ezechiášovi, o Bohem milovaném Danielovi, o proroku bolesti Jeremiášovi, o prorocích nápravy Aggeovi, Zachariášovi a Malachiášovi. A nad nimi všemi vystupuje v slávě přicházející Král, Beránek Boží, jednorozený Syn, v němž nacházejí naplnění predobrazné oběti. PK 7.6

Kniha Patriarchové a proroci, první díl pentalogie Drama věků, zahrnuje dějiny světa od stvoření po závěr Davidovy vlády; Touha věků, třetí díl pentatogie, pojednává o životě a působení Kristově; tento díl, Proroci a králové, zahrnuje období mezi těmito událostmi. Skutky apoštolů, čtvrtý díl, líčí dějiny rané křesťanské církve, a Velký spor, poslední díl pentalogie, dovádí dějiny sporu až po naše dny a ještě dál v prorockém zření až po obnovenou zemi. PK 8.1

Aby tato kniha se svým bohatým poučením o víře v Boha a jeho Syna, Spasitele světa, a s příklady prozíravosti Boží, jak se projevila v životě velikých mužů a žen Starého zákona, prohloubila náboženské poznání a osvítila mysl všech, kdož budou číst její stránky, je upřímným přáním PK 8.2

vydavatelů