Proroci a králové

3/70

Část I. — Od síly k slabosti

“Takto praví Hospodin: Nechlub se
moudrý v moudrosti své, ani se chlub
silný v síle své, aniž se chlub bohatý v bohatství
svém. Ale v tom nechť se chlubí, kdo se chlubí,
že rozumí a zná mne, že já jsem Hospodin,
kterýž činím milosrdenství, soud i spravedlnost
na zemi; nebo v těch věcech líbost
mám, dí Hospodin.” Jeremjáš 9,23.24.