Proroci a králové

52/70

Část VI. — Po vyhnanství

“Potresciž tě Hospodin, satane, potresciž
tě, pravím, Hospodin, kterýž vyvoluje
Jeruzalém. Zdaliž tento není jako
hlavně vychvácená z ohně?” Zacharjáš 3,2.
PK 362.1