Proroci a králové

45/70

Část V. — V zemi pohanů

“Vy svědkové moji jste,
dí Hospodin, a služebník můj,
kteréhož jsem vyvolil.” Izajáš 43,10.
PK 314.1