Proroci a králové

29/70

Část III. — Kazatel spravedlnosti

“Zdaliž odjato bude reku udatnému to,
což uchvátil? A zdaž zajatý lid spravedlivého
vyprosštěn bude? Anobrž tak praví Hospodin:
I zajatý lid reku udatnému odjat
bude, a to, což uchváli násilník, vyproštěno
bude”. “Zahanbeni budou ti, kteříž doufají
v rytinu, kteříž říkají slitinám: Vy jste
bohové naši.” Izajáš 49,24.25; 42.17.
PK 198.1