Poslové naděje

1/10

Poslové naděje

Předmluva

V odpověď na Boží pověření se adventisté sedmého dne s nadšením ujali hlásání pravdy prostřednictvím tištěného slova o sobotě a o druhém příchodu Ježíše Krista. Během posledních více než stopadesáti let se publikační služba stala mocným prostředkem k šíření trojandělského poselství po celém světě. PN 7.1

Po léta jsme dostávali od Ellen Gould Whiteové rady, jak vydávat a rozšiřovat naši literaturu. Texty E. G. Whiteové pozvedají práci spojenou s prodejem našich knih a časopisů, které obsahují Boží pravdy, na úroveň srovnatelnou se služebností kazatele. Prodejce knih je představován jako kolportér nebo knižní evangelista. PN 7.2

Řada citátů z pera Ellen G. Whiteové, týkajících se knižní evangelizace, byla shromážděna a v roce 1902 vydána pod titulem “Příručka pro kolportéry”. Pozdější rady ohledně naší publikační služby, dané E. G. Whiteovou, vedly k rozšíření této příručky, a tak v roce 1920 vyšla mnohými oblíbená publikace nazvaná “Knižní evangelista”. Tato útlá knížka byla následně přeložena do mnoha jazyků a setkala se s velkým zájmem. PN 7.3

K současnému vydání vedla snaha zamezit opakování některých témat, utřídit všechny citáty do logicky uspořádaných a ucelených souborů a připojit několik vybraných dodatečných citátů z knih, článků a rukopisů E. G. Whiteové. Vše bylo vypracováno v souladu s poslední vůlí E. G. Whiteové, vztahující se k dalšímu vydávání jejích spisů. U každé citace je uveden pramen a rok sepsání nebo prvního vydání. PN 7.4

K snadnější orientaci při vyhledávání daného citátu slouží nadpisy, které byly přidány kompilátory. Hlavní nadpisy jsou vytištěny tučným písmem, dílčí nadpisy kurzivou. S výjimkou několika citátů, které se v podstatě opakují, je do této knihy zahrnuta celá kniha “Knižní evangelista”. Všechny odkazy se vztahují k originálním pramenům, nikoli ke knize “Knižní evangelista”, která byla též vydána jako kompilace po smrti E. G. Whiteové. PN 7.5

Čtenář se bude při četbě knihy setkávat s výrazy “kolportér” nebo “knižní evangelista”, které byly použity z více názvů z doby E. G. Whiteové, dnes již nepoužívaných. PN 7.6

Je upřímným přáním vydavatelů, aby tyto rady ohledně evangelizace prostřednictvím literatury — v nově sestavené a rozšířené formě — vedly a podnítily jak knižní evangelisty, tak členy našich sborů k bohatší a úspěšnější službě pro našeho Mistra. PN 7.7

Výbor pro vydávání spisů Ellen Gould Whiteové