Dobrá zpráva pro tělo i ducha

1/89

Dobrá zpráva pro tělo i ducha (Povolání ke zdravotní evangelizaci a výchově ke zdraví)

Úvod

Výzva ke zdravotní evangelizaci je v této době více než na místě. Tisíce, ano, desetitisíce lidí jsou dnes spokojeny se stavem svého duchovního i fyzického zdraví. Nepřemýšlejí nad možností lepšího způsobu života a netuší, že se ocitli v nebezpečí. Je třeba, aby zde byli lidé, kteří dokáží druhým ukázat cestu ke změně života. DZ 5.1

Podnětem ke zdravotní reformě byl pro adventisty sedmého dne především Kristův příklad jeho vlastní služby a také jeho pověření, aby církev zvěstovala evangelium. Ten, “který procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v ďáblově moci”, ukázal, že pravé evangelium zahrnuje službu jak fyzickým, tak i duchovním potřebám. DZ 5.2

Historie adventního hnutí je charakterizována dvojí službou. Součástí evangelizace světa bylo vždy kladení důrazu na zdraví a střídmost. Ukazuje se, že mnoho důležitých reforem zdravého životního stylu je pevně Protkáno s adventním poselstvím evangelia. Poukazování na cestu k plnému zachovávání božího zákona v sobě zahrnuje i uznání zdravotních zásad. DZ 5.3

Jak se rozvíjelo působení zdravotní misie, byly zakládány instituce, četná vzdělávací střediska a mnoho výcvikových zařízení, aby se muži i ženy naučili odhalovat cesty ke zdravému životu a byli připraveni pomáhat druhým. DZ 6.1

Ale do uší adventistů zaznívá znovu tento příkaz: “vyjděte za lidmi na cesty a k ohradám a přinuťte je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.” DZ 6.2

Dostali jsme příkaz vykročit vpřed, musí zaznít nové povzbuzení. Tisíce laiků potřebují slyšet a připomenout si povolání ke zdravotně-misijnímu dílu. Stovky zdravotních sester, které prošly důkladným výcvikem v církevních sanatoriích, by se měly zapojit do zdravotní evangelizace, a když projdou ještě dodatečným výcvikem, mohly by se podílet na vedení díla. Řada mladých mužů by se měla vzděláním připravit na možnost stát se lektory. Lékaři by měli mnohem plněji vnímat svou zodpovědnost, aby během přednášek i rozhovorů předávali zdravotní poselství a poselství o střídmosti nejen adventistickým sborům, ale i neadventním posluchačům ve velkých Městech. Kazatelé by měli jako organizátoři i jako učitelé vychovávat skupiny mladých evangelistů. DZ 6.3

K tomu, aby bylo toto dílo úspěšně vykonáno, byly zpracovány přednáškové materiály, knihy o zdraví a střídmosti i návody týkající se organizace a vedení kurzů zdraví a kurzů domácího ošetřování. Ti, kteří se chopí této práce, by měli hledat radu a pomoc u vedoucích konference. DZ 7.1

Posel Páně prostřednictvím knih, rukopisů a článků v časopisech Review and Herald vyzývá ke zdravotní evangelizaci celou církev. Kéž by studium těchto úderných poselství mezi adventisty sedmého dne vedlo k velkému pokrokovému hnutí v zdravotně-misijním díle a při zdravotní evangelizaci. DZ 7.2

Zdravotní oddělení generální konference