Modlitba za nemocné

9/24

Biblické příklady užití léčivých prostředků

Ti, kteří chtějí být modlitebně uzdraveni, by neměli přehlížet dostupné léčivé prostředky. Víru nezapřeme tím, že použijeme léčiva, která Bůh připravil pro zmírnění bolestí a jako pomoc přírodě v jejím uzdravujicím úsilí. Víru nezapřeme, když spolupracujeme s Bohem a všemožně se snažíme podpořit uzdravujicí proces. Bůh nám umožnil poznat zákony života a toto poznání máme využít. V zájmu zdraví smíme použít všechno, co neodporuje přírodním zákonům. Když jsme prosili za uzdravení nemocného, potom při všemožném úsilí smíme děkovat Bohu, že jsme přednostně mohli spolupracovat s ním a prosit ho, aby požehnal prostředky, které sám připravil. MZN 33.1

Boží slovo schvaluje používání léků. Izraelský král Ezechiáš byl nemocný a Boží prorok mu přinesl zvěst o smrti. Král však volal k Hospodinu, který vyslyšel svého služebníka a poslal mu vzkaz, že jeho život prodlouží o patnáct roků. Boží slovo by bylo samo stačilo na uzdravení Ezechiáše, ale povšimněme si, že zde byla použita ještě zvláštní rada: “Ať přinesou suché fíky, potřou mu vřed a zůstane naživu.” Izajáš 38,21. MZN 34.1

Při jedné příležitosti Kristus pomazal oči slepého blátem a přikázal mu: “Jdi, umyj se v rybníce Siloe. On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.” Jan 9,7. Nemocného mohla uzdravit sama moc velkého Lékaře, ale Kristus použil jednoduchý přírodní prostředek. I když k léčbě neschvaloval používání drog, dovolil používat jednoduché a přírodní léky. MZN 34.2

Když prosíme za uzdravení nemocného, pak ať už by byl výsledek jakýkoliv, neztrácejme víru v Boha. Když máme prožít bolestnou ztrátu, přijměme trpký kalich s vědomím, že nám ho při ústech drží Boží ruka. V případě uzdravení nesmíme zapomínat, že uzdravujicí milost vede člověka k nové odevzdanosti Stvořiteli. Z deseti malomocných se jen jeden vrátil, aby Ježíši poděkoval za uzdravení. Ať se nikdo z nás nepodobá devíti nerozvážným, jejichž srdce zůstala nedotknuta Božím milosrdenstvím. “‘Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování’ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.” (Jakubův 1,17) (The Ministry of Healing, s. 225-233) MZN 34.3