Velké drama věků

1/291

Velké drama věků

Předmluva

Vydáním této knihy nechceme v prvé řadě zdůraznit, že existuje zlo. Vždyť jen málokdo dnes může popřít, že naše planeta se zmítá ve vážných problémech. Vojenské konflikty, přírodní katastrofy, dopravní neštěstí — to vše spolu s ekologickými problémy trvale ohrožuje lidskou civilizaci. A není snad ani třeba připomínat bolest, kterou vnímáme nejcitelněji — totiž bolest, jež vychází z narušených lidských vztahů. VDV 6.1

Důvod k jejímu vydání je zcela opačný. Rádi bychom do svízelné situace, v níž se lidstvo nachází, vnesli alespoň trochu optimismu, ukázali naději a východisko. Americká spisovatelka Ellen Gould Whiteová se ve své knize obrací do minulosti, aby hledala možnosti, jež se nabízejí jako řešení problémů dnešních i budoucích. Na vybraných osudech známých i méně známých osobností světové historie ukazuje důležitost takových hodnot, jakými jsou svoboda, důvěra a láska. Barvitost vyprávění, hluboký vhled i důkladná znalost historických reálií umožňuje autorce zavést čtenáře do časů dávno minulých, kde před jejich zraky ožívají zapomenuté příběhy. Nicméně, v knize nejde jen o příběhy nebo historická fakta. Události mají své hlubší poselství, jež vede k zamyšlení, nakolik se dějinné zápasy o pravdu a víru mohou dotýkat člověka jednadvacátého století. VDV 6.2

Úvodní kapitola knihy zachycuje poslední tragické okamžiky starověkého Jeruzaléma, Bohem vyvoleného města, které poté, co se odvrátilo od Ježíše Krista, podlehlo Titovým vojskům a skončilo v rozvalinách. Na dalších stránkách popisuje autorka vývoj křesťanské církve, církve vládnoucích tříd i církve pronásledované, upozorňuje na zdánlivě nedůležité kompromisy, které tečnu křesťanského myšlení vychýlily natolik, že se ocitlo mimo rámec Kristova odkazu a zapříčinilo tak značné zkreslení Božího obrazu v lidských očích. Na vzniklou propast pak upozornila reformace, která nejenže odhalila chyby oficiální církve, ale ukázala lidem také cestu zpět k Bohu. Významnou část knihy zaujímá poutavé líčení událostí francouzské revoluce, jejíž ideje vedly k odklonu od náboženského pojetí světa. V protipólu k “výdobytkům” revoluce dochází v první polovině 19. století ve Spojených státech amerických k náboženskému probuzení, při němž znovu ožila naděje na druhý Kristův příchod a konečné vyřešení problému zla. VDV 6.3

To, co činí knihu Velké drama věků aktuální, je skutečnost, že autorka děj knihy neuzavírá devatenáctým stoletím, ale překračuje rámec své doby a proniká do nám velmi blízké budoucnosti, při jejímž popisu se jí podařilo zúročit historický materiál a plasticky nastínit závěr lidských dějin. Čtenář zjišťuje, že velké drama se neodehrává pouze kolem nás, ale že on sám stojí přímo v jeho středu. Dozvídá se, že z tohoto zápasu, v němž nejde o nic méně než o lidský život, může vyjít jako vítěz, že svůj pohled může zaměřit k naději, která přesahuje náš svět i celý vesmír. VDV 6.4

Poslední kapitoly knihy zachycují konečné vítězství dobra nad zlem, pravdy nad lží, světla nad tmou, radostí nad zármutkem, života nad smrtí a především trpělivé lásky nad pomstychtivou nenávistí. VDV 7.1

O nadčasovosti tohoto díla svědčí bezpochyby i skutečnost, že kniha od svého prvního vydání v roce 1888 vyšla v milionových nákladech ve všech hlavních světových jazycích. Je naším přáním, aby i dnes byla pro čtenáře skutečným obohacením a přispěla k šíření pozitivních hodnot pravdy, naděje a lásky. VDV 7.2

Vydavatelé