Ang Dakung Away ni San Miguel ug Ni Lucifer

1/179

Ang Dakung Away ni San Miguel ug Ni Lucifer

Pasiuna- Foreword

Kining basahona, magbabasa, wala patika aron sa pagsulti kanato nga ning kalibutana adunay sala, himaraut ug kagul-anan. Nahibaloan na kaayo nato kining tanan. ADA 5.1

Kining basahona wala patika aron sa pagsulti kanato nga sa kinataliwad-an sa kangitngit ug kahayag, sa sala ug katarungan, sa sayop ug sa matarung, sa kamatayon ug sa kinabuhi adunay kagubut nga dili mahausay. Sa kinataliwad-an sa atong mga kasingkasing, nahibaloan nato kini, ug atong nasayran nga kita may labut ug apil sa bugno. ADA 5.2

Apan usahay moabut sa tagsatagsa kanato ang panahon sa paghandum sa pagpakisayud pa mahitungud sa dakung away. Giunsa pagsugod ang away? Kun daan na ba kini dinhi? Unsa ang mga hinungdan nga misulod kining mangil-ad ug masamok nga talan-awon? Sa unsa nga may labut ako niini? Unsa ba ang akong responsabilidad ? Nasusi ko nga niining kalibutan wala akoy kaugalingong kabubut-on. Kini nagakahulogan ba kanako dautan kun maayo? ADA 5.3

Unsa ang mga dagkong pagtulon-an nga nahalakip? Unsa ba ka dugay nga magapadayon ang away? Unsa ba ang iyang katapusan? Ma-unlod ba kining yutaa, ingon sa gisulti kanato sa mga tawong maalam (sientipiko), ngadto sa kinahiladman sa walay adlaw, sa matugnaw, ug sa walay katapusang gabii? Kun aduna bay matahum pa nga kaugmaon niini, nga sinidlakan sa kahayag sa kinabuhi, inubanan sa mainiton ug walay ka¬tapusang gugma sa Dios? ADA 5.4

Ang hulusayon nagakaanam gayud katin-aw: Unsa-on ba paghusay sa kasamok sa akong kaugalingon kasingkasing sa away sa kahakug ug gugma alang sa kadaugan sa katarungan sa walay katapusang kahusayan? Unsa ba ang giingon sa Biblia? Unsa ba ang buot itudlo sa Dios kanato niining kuestiona, nga hinuugdanon uyamut sa tagsatagsa ka kalag? ADA 5.5

Mga pangutana nga sama niini igakahibalag ta sa tanang dapit. Sila gikan sa kinahiladman sa atong kaugalingong mga kasingkasing. Magkinahanglan sila’g sibu nga tubag. ADA 6.1

Sa pagkamatuod ang Dios nga nagbuhat sa sulod nato sa kahidlao alang sa kaayohan ug handum alang sa kamatuoran, dili magatungina kanato sa tubag sa tanang kaalam nga kinahanglan; kay “ang Ginoong Jehoba dili magabuhat bisan unsa, gawas nga Iyang ipahibalo ang iyang mga tinago sa Iyang mga ulipon mga mga manalagna.” ADA 6.2

Magbabasa, maoy tuyo niining basahona, sa pagtabang niadtong mga kalag nga nalisdan sa paghusay sa tanan nilang mga hulosayon. Kini ginasulat niadtong nakasulay ug nakakita nga ang Dios maayo, ug nahibalo sa pagpakigsulti sa Dios ug ang pagtoon sa Iyang pulong nga ang tinago sa Ginoo magauban niadtong nagkahadlok Kaniya, ug nga igapakita Niya kanila ang iyang saad. ADA 6.3

Nga aron kita mahibalo sa mga pagtulon-an sa tanang hinungdanong away, nga diin ang kinabuhi niining universo nahalakip, ang autor kun tagbuhat nagbutang niini sa atong atubangan sa daku ug malig-ong pagtulon-an sa katapusang kaluhaan ka gatus ka mga tuig. ADA 6.4

Ang basahon naablihan uban sa masulob-ong katapusang mga talan-awon sa kasaysayan sa Jerusalem, ang Siyudad sa piniling katawohan sa Dios, human niya isalikway ang Tawo sa Kalbaryo, nga mianhi sa pagluwas. Sukad niadto hangtud sa hataas nga kaagi sa mga nasud, nagtudlo kanato sa mga paglutos sa mga tawo sa Dios sa nahaunang siglo kun usa ka gatus ka tuig; ang dakung apostasiya nga misunod sa Iyang iglesia; ang pagmata sa kalibutan sa Reformacion, diin ang dagkung mga principio sa panagbugno ginapahayag sa matin-aw; ang pagkabuhi ug pagka-usbaw sa Mga Kasulatan, ug ang ilang kaayohan, ug ang manluluwasnong gahum sa kinabuhi, ang pagbuka sa mga mata mahatungud sa tinohoan sa katapusang mga adlaw; ang wala patiki nga masidlakong tuburan sa pulong sa Dios, uban sa makahibulong pagpakita sa kahayag ug sa kaalam sa pagsugat sa masulob-ong pagtubo sa tagsa ka limbong sa kangitngit. ADA 6.5

Ang umalabut karon nga bugno, nga diin nahalakip ang hinungdanong pagtulon-an, nga walay bisan kinsa nga makahimo sa pagpatutaliwala (neutral) yano, matin-aw, ug malig-ong kaayo nga pagkatukod. ADA 7.1

Katapusan sa tanan ginapahibalo kita sa walay katapusan ug raahimayaong pagdaug sa maayo batok sa dautan, sa matarung batok sa mangil-ad, sa kahayag batok sa kangitngit, sa kalipay batok sa kaguol, sa paglaum batok sa walay paglaum, sa himaya batok sa kaulawan, sa kinabuhi batok sa kamatayon, ug sa walay katapusan mainantusong gugma batok sa mabalusong pagdumot.
MAGPAPATIK
ADA 7.2